Rekordowo niskie stopy procentowe

Rada Po­li­ty­ki Pie­nięż­nej zde­cy­do­wa­ła o ob­ni­że­niu stóp pro­cen­to­wych o 50 punktów bazowych (0,5%). W związku z tym posunięciem RPP głów­na stopa pro­cen­to­wa wy­no­si teraz 1,50 %. Stopa lombardowa obniżona została o 50 punktów bazowych do 2,50%, a stopa depozytowa została obcięta o 50 punktów bazowych do 0,50%. Oznacza to, że rekordowo niskie stopy procentowe zostały obniżone jeszcze bardziej.

To pierw­sza ob­niż­ka stóp w 2015 roku. Ostat­nia re­duk­cja miała miej­sce w paź­dzier­ni­ku ubiegłego roku.

Zda­niem ana­li­ty­ków, ra­port o inflacji po raz ko­lej­ny po­ka­zał, że in­fla­cja w całym ho­ry­zon­cie pro­jek­cji banku cen­tral­ne­go nie wraca do celu. To mogło prze­wa­żyć o decyzji za obniżką stóp procentowych i ła­go­dze­niem po­li­ty­ki mo­ne­tar­nej. Dodatkowy wpływ miała na pewno decyzja Europejskiego Banku Centralnego o obniżeniu stóp procentowych w strefie EURO.

De­cy­zja RPP jest ko­rzyst­na dla osób, które mają kre­dy­ty w zło­tych, gdyż dzię­ki ob­niż­ce opro­cen­to­wa­nia będą pła­cić niż­sze raty kre­dy­tów. Oczywiście należy spodziewać się również zmian w oprocentowaniu bankowych depozytów – ich wartości spadną.

Ponadto decyzja RPP wpłynie na ustawowy poziom odsetek. Zgodnie bowiem z zapisami tzw. ustawy antylichwiarskiej redukcja stopy lombardowej NBP o 1% oznacza obniżenie limitu oprocentowania kredytów z 16% do 12%.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 48785933434

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście