Prospekt informacyjny dewelopera

Prospekt informacyjny jest elementem ochrony nabywców mieszkań wprowadzonym przepisami ustawy deweloperskiej. Wymóg dotyczący prospektu obejmuje mieszkania oferowane do sprzedaży zarówno przez deweloperów, jak i spółdzielnie, które przenoszą własność lokali na nabywców. Wyjątkiem są gotowe mieszkania, na które deweloper ustanowił odrębną własność przed zawarciem transakcji.

Prospekt informacyjny zawiera informacje mające pomóc klientowi w zadecydowaniu czy zawrzeć umowę z deweloperem. Prospekt zawiera ustawowo określony zakres informacji, tzn. każdy prospekt musi opisywać te same aspekty dewelopera i jego przedsięwzięcia.

Prospekt dzieli się na:

  • część ogólną -  prezentuje dane dotyczące dewelopera i jego dotychczasowych inwestycji, informacje dotyczące nieruchomości, na której prowadzona będzie budowa i informacje o budynku
  • część indywidualną - znajdują się tu informacje o konkretnym lokalu albo domu.

Informacje zawarte w prospekcie stają się później podstawą umowy deweloperskiej. Doręczony wcześniej prospekt informacyjny i treść umowy deweloperskiej powinny być ze sobą zgodne, a jeżeli są jakieś rozbieżności – powinny zostać w treści umowy wyraźnie podkreślone tak, aby zwrócić uwagę nabywcy. Prospekt informacyjny stanowi załącznik do umowy deweloperskiej.

Wszystkie podane w prospekcie dane dotyczące dewelopera oraz inwestycji są wiążące. Za podanie nieprawdziwych informacji bądź zatajanie prawdziwych deweloperowi grozi grzywna lub nawet dwa lata pozbawienia wolności.

Jeśli się okaże, że w umowa nie jest zgodna z prospektem informacyjnym, nabywca ma prawo od niej odstąpić.

W praktyce deweloperzy umieszczają prospekty na swej stronie internetowej lub udostępniają do wglądu w biurach sprzedaży.

W prospekcie deweloper informuje między innymi o:

  • czy jest właścicielem (użytkownikiem wieczystym) działki
  • czy działka nie jest obciążona hipoteką
  • jakie jest przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego sąsiednich działek
  • jakie inwestycje są przewidziane w promieniu kilometra
  • jak inwestycja będzie finansowana, jaki jest udział własny dewelopera, a jaki stanowić będzie kredyt
  • jaki rodzaj rachunku powierniczego założył w banku
  • stanie przygotowań do inwestycji - np., czy ma prawomocne pozwolenie na budowę oraz kiedy zamierza ją zacząć i zakończyć.

Załącznikami do prospektu są m.in. wzór umowy deweloperskiej oraz rzut kondygnacji z zaznaczeniem mieszkania. Deweloper musi także zapewnić wgląd m.in. do projektu architektoniczno-budowlanego oraz sprawozdania finansowego za ostatnie dwa lata. Deweloper ma też umożliwić zapoznanie się z aktualnym stanem księgi wieczystej nieruchomości.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 799117117

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście