Dlaczego WIBOR w bankach spada inaczej?

Dlaczego WIBOR w bankach spada inaczej

10.04.2020 r.

Ostatnia „górka” w zakresie poziomu WIBOR to był rok 2012. WIBOR 3M i 6M będący składnikiem oprocentowania dla kredytów hipotecznych przekroczył wtedy poziom 5%.
Po kilku latach obniżek i niskiego poziomu stóp procentowych bardziej prawdopodobny wydawał się scenariusz podniesienia stóp procentowych, bo na obniżkę to za bardzo miejsca nie było ...

 

Stan EMIDEMII i „cięcia”

Skutkiem sytuacji gospodarczej związanej z epidemią koronawirusa jest odmienny scenariusz. Zamiast wzrostów mamy obniżki stóp procentowych i to znaczne, bo aż o 1p.p.

 

Na kolejnych posiedzeniach 17 marca 2020 r. i 08 kwietnia 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej dwukrotnie obniżyła stopę referencyjną NBP. Za każdym razem obniżka wyniosła 0,50 p.p., co dało spadek stopy referencyjnej NBP z poziomu 1,50% do poziomu 0,50%.

Rada Polityki Pieniężnej nie ustala poziomu WIBOR, ale WIBOR jest skorelowany i reaguje na zmiany stopy referencyjnej NBP, a reakcja jest taka, że na dziś:

  • WIBOR 3-miesięczny spadł do poziomu 0,71%
  • WIBOR 6-miesięczny spadł do poziomu 0,72%.  

Taka obniżka przekłada się na oszczędność na racie kredytu hipotecznego ok 50 zł na każde 100.000 zł kredytu.

 

Czy wszyscy kredytobiorcy hipoteczni odczują obniżkę WIBOR?

 

Obniżenie raty kredytu hipotecznego w związku ze spadkiem WIBOR odczują tylko Ci kredytobiorcy, którzy mają w umowach kredytowych oprocentowanie zmienne.

Obniżka WIBOR nie wpłynie na raty kredytów hipotecznych ze STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ.

 

Jeśli masz zamrożone oprocentowanie np. na 5 lat to dopiero po tym okresie możesz spodziewać się zmiany. Zanim jednak zaczniesz się zastanawiać, czy nie trzeba było brać zmiennego oprocentowania... 
PAMIĘTAJ, że celem było BEZPIECZEŃSTWO SPŁATY kredytu hipotecznego, a nie spekulacja, czy WIBOR spadnie czy wzrośnie. Celem było zabezpieczenie przed ryzykiem wzrostu raty, który mógłby być dużo bardziej dotkliwy niż obecne korzyści z oprocentowania zmiennego. Historia kredytów w CHF i PLN pokazała, że dopiero z perspektywy długiego czasu możemy ocenić, które decyzje były słuszne.  

 

Odsetki ustawowe, odsetki maksymalne, odsetki maksymalne za opóźnienie.

Krótkie przypomnienie zasad wyznaczania poszczególnych odsetek [art. 359 i 481 KC]:

[1] ODSETKI USTAWOWE -  suma stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p.
[2] ODSETKI MAKSYMALNE -
dwukrotność odsetek ustawowych.
[3] ODSETKI USTAWOWE ZA OPÓŹNIENIE - suma stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p.
[4] ODSETKI MAKSYMALNE ZA OPÓŹNIENIE - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie.

 

Obniżenie stopy referencyjnej NBP do poziomu 0,5% skutkuje tym, że z dniem 08.04.2020r.:

[1] ODSETKI USTAWOWE wynoszą 4 %
[2] ODSETKI MAKSYMALNE
wynoszą 8%
[3] ODSETKI USTAWOWE ZA OPÓŹNIENIE
wynoszą 6%
[4] ODSETKI MAKSYMALNE ZA OPÓŹNIENIE wynoszą 12%

 

Nowy poziom odsetek maksymalnych ma wpływ głównie na kredyty konsumpcyjne, gotówkowe. Jeśli miałeś oprocentowanie np. 9,99% to bank będzie zmuszony zaktualizować harmonogram i pobierać dalsze odsetki wg oprocentowania 8%.  Kredyty hipoteczne z reguły były oprocentowane w granicach 3,7%-4%, więc na kredyt hipoteczny obniżenie odsetek maksymalnych pozostaje bez wpływu.  

 

Spada również maksymalne oprocentowanie za opóźnienie w spłacie rat kredytów zarówno hipotecznych jak i gotówkowych. Do niedawna bank mógł naliczać odsetki w wysokości maksymalnie 14%. Teraz od spóźnionej raty zapłacisz odsetki maksymalnie w wysokości 12%.

 

W starszych umowach kredytowych wyznaczano odsetki za opóźnienie na poziomie 4-krotności stopy lombardowej  (jednocześnie nie więcej niż odsetki maksymalna za opóźnienie). W niektórych umowach kredytowych obecnie zawieranych pozostawiono ten sposób wyznaczania odsetek za opóźnienie.

Stopa lombardowa spadła z poziomu 2,50% do poziomu 1,00%.

To oznacza, że jeśli Twój bank do niedawna mógł naliczać odsetki 10% za opóźnienie w spłacie to teraz od takiej spóźnionej płatności może pobierać odsetki tylko na poziomie 4%, czyli żadna to kara…

Jest różnica płacić odsetki za spóźnienie w wysokości 12% a 4%, prawda?

 

 

Dlaczego WIBOR spada inaczej i w nowych umowach kredytowych nie od razu jest uwzględniany obecny, niski poziom? 

 

Pomimo, że WIBOR spadł to na zmiany w poszczególnych bankach trzeba zaczekać.

Po części wynika to z faktu, że jeśli mamy WIBOR 3-miesięczny lub 6-miesięczny to raz na 3 lub 6 miesięcy bank aktualizuje harmonogram i ten czas mógł jeszcze nie nastąpić.

 

W grę wchodzi dodatkowo sposób wyznaczania wskaźnika referencyjnego w umowie kredytowej, bo niekoniecznie musi to być ten rynkowy poziom WIBOR.  

 

Poniżej zestawienie sposobu aktualizacji WIBOR w wybranych bankach:

 

BNP Paribas Bank Polska S.A.

W pierwszym okresie zastosuje stopę referencyjną obowiązującą w dniu wypłaty Kredytu.

Kolejna zmiana po 3 miesiącach lub w dniu płatności pierwszej raty, jeśli jest on inny niż dzień uruchomienia.

 

Santander Bank Polska S.A.

Aktualizacja co 3 miesiące wg stawki WIBOR 3M z dwóch dni roboczych poprzedzających zmianę. Do umowy bank wpisze WIBOR 3M  określony na dwa dni robocze przed podjęciem decyzji kredytowej.

 

Credit Agricole Bank Polska S.A.    

Do ustalenia wysokości Stopy bazowej Bank przyjmuje wartość wskaźnika referencyjnego z 25-go dnia miesiąca kalendarzowego. Zmiana następuje co trzy miesiące począwszy od miesiąca, w którym nastąpi wypłata kredytu lub jego pierwszej transzy.

 

ING Bank Śląski S.A.

Zmiany następują w okresach 6-miesięcznych w oparciu o stawkę WIBOR 6M obowiązującą w dniu płatności raty kredytu. W pierwszym okresie bank bierze WIBOR 6M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc zawarcia umowy.

 

mBank S.A.

WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego lutego, maja, sierpnia i listopada. Zmiana następuje 3 (trzeciego) dnia roboczego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym bank dokonał sprawdzenia wartości stawki referencyjnej, tj. każdego 3 (trzeciego) dnia roboczego marca, czerwca, września, grudnia.

 

Bank Millennium S.A.

WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana (z zachowaniem minimalnego oprocentowania określonego w umowie). Na pierwszy okres bank zastosuje WIBOR 3M obowiązujący w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc sporządzenia umowy. Dzień sporządzenia umowy to dzień wydania decyzji kredytowej wraz z projektem umowy.

 

PEKAO S.A.

Stopa bazowa kredytu mieszkaniowego (SBKM) jest ustalana dla danego miesiąca kalendarzowego jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dziennych notowań WIBOR 3M (do 21.05.2020) lub WIBOR 6M (od 22.05.2020) z ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy, dla którego jest ustalana. Dla konkretnego kredytobiorcy zmiana oprocentowania następuje w cyklach 3-miesięcznych lub 6-miesięcznych (okres obrachunkowy).  Pierwszy okres zaczyna się miesiącem kalendarzowym otwarcia rachunku kredytowego. Zmiana następuje zawsze 1-go dnia miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego nowy okres. [aktualizacja 22.05.2020]

 

PEKAO Bank Hipoteczny S.A.

WIBOR 6M zmieniany co 6 miesięcy w tym samym dniu miesiąca, w którym została sporządzona umowa kredytowa. W pierwszym okresie WIBOR 6M z dnia poprzedzającego sporządzenie umowy. Umowa definiuje dzień sporządzenia umowy przez bank i dzień zawarcia umowy, czyli podpisania przez kredytobiorcę.

 

PKO BP S.A.

WIBOR 6M aktualizowany co 6 miesięcy w dniu płatności raty. WIBOR z drugiego dnia przed rozpoczęciem danego 6-miesięcznego okresu. Pierwszy okres zaczyna się od następnego dnia po uruchomieniu kredytu i może być krótszy. Do umowy bank wpisze WIBOR 6M z dnia sporządzenia (podpisania) umowy.

 

 

Zasady aktualizacji oprocentowania w starszym umowach mogą wyglądać inaczej.

 

 

 

Bożena Myszczyszyn – Ekspert Kredytowy

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 607212013

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście