Rozdzielność majątkowa a intercyza – jakie są różnice?

Od momentu zawarcia związku małżeńskiego żona i mąż zaczynają pracować na wspólny majątek. Od tej chwili podział rzeczy, przedmiotów, majątku na „jej” i „jego” przestaje obowiązywać. Chyba że przed ślubem małżeństwo zdecyduje się na intercyzę lub rozdzielność majątkową.

 

Polskie prawo przewiduje, że z momentem zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy żoną a mężem dochodzi do powstania tzw. wspólności majątkowej. Forma ta kształtuje się na mocy prawa i nie wymaga żadnych działań ze strony małżonków. Zgodnie z treścią art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami wspólnota majątkowa obejmująca przedmioty nabyte przez jednego z małżonków lub przez oboje w trakcie trwania związku. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Do majątku wspólnego małżonków należą przede wszystkim pobrane wynagrodzenia za pracę i inne dochody z działalności zarobkowej, środki zgromadzone na rachunku otwartym lub w funduszu emerytalnym, składki ewidencjonowane na subkoncie w ramach konta ubezpieczonego.

 

Wspólność majątkowa może zostać wyłączona poprzez zawarcie umowy zwanej intercyzą.

 

Intercyza a rozdzielność majątkowa – różnica

 

Intercyza jest umową małżeńską regulującą relacje majątkowe pomiędzy małżonkami, jednak niekoniecznie musi ona oznaczać ustanowienie rozdzielności majątkowej. Może ona wprowadzać rozdzielność majątkową, a także rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową. Intercyza i rozdzielność majątkowa w praktyce mogą oznaczać coś zupełne innego. Rozdzielność majątkowa to przeciwieństwo wspólnoty majątkowej. Jeśli taka forma jest wprowadzona w małżeństwie, wtedy każdy z małżonków rozporządza własnym majątkiem. Dodatkowo tylko w określonych przypadkach w ramach intercyzy zostaje ustanowiona rozdzielność majątkowa.

 

Co to jest intercyza?

 

Definicja wskazuje, że intercyza to małżeńska umowa majątkowa, która umożliwia zachowanie szczególnej własności wszystkich dóbr, jakie nabędzie każde z małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Każde zarobione pieniądze lub nabyta rzecz po podpisaniu intercyzy nie stanie się własnością wspólną. Umowa intercyzy może obejmować cały majątek lub poszczególne dobra. Aby zawrzeć taką umowę, potrzebna jest zgoda obojga małżonków. W zależności od momentu zawarcia intercyzy dzieli się ona na:

 

  • intercyzę przedmałżeńską – umowa zostaje zawarta przed zawarciem aktu małżeństwa;
  • Intercyzę małżeńską – w tym przypadku umowa zostaje zawarta już po ślubie i może być podpisana w każdym momencie trwania małżeństwa.

 

Rozdzielność majątkowa – co oznacza?

 

Intercyza może ustanawiać rozdzielność majątkową po ślubie. Rozdzielność majątkowa to taka forma prawna, w której małżonkowie, pomimo zawarcia związku małżeńskiego, nie mają jednego, lecz dwa osobne majątki. Przepisy jednoznacznie wskazują, że z założenia pomiędzy żoną a mężem występuje wspólnota małżeńska, którą jednak można ograniczyć lub znieść. Aby pomiędzy małżonkami mogła nastąpić rozdzielność majątkowa, należy podpisać u notariusza umowę zwaną intercyzą. Rozdzielność majątkowa może występować w wielu formach, wśród nich najczęściej występuje rozdzielność majątkowa dobrowolna i rozdzielność majątkowa przymusowa.

 

Intercyza przedmałżeńska a rozdzielność majątkowa

 

Rozdzielność majątkową najłatwiej ustanowić jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. W tym celu należy udać się do notariusza, wnieść opłatę 500 zł i podpisać intercyzę przedmałżeńską. Do sporządzenia takiego dokumentu potrzebne będą dowody osobiste narzeczonych oraz umowa sporządzona przez notariusza. Aby natomiast uzyskać rozdzielność majątkową po ślubie, trzeba przygotować więcej dokumentów. W tym przypadku oprócz dowodów osobistych małżonków oraz umowy intercyzy, potrzebny będzie także akt ślubu i dokumentacja z wyceną posiadanego majątku.

 

Intercyza i rozdzielność majątkowa a kredyt

 

Fakt zawarcia intercyzy lub ustanowienie rozdzielności majątkowej może zmniejszyć szansę kredytobiorców na zakup mieszkania związaną z zaciągnięciem  kredytu hipotecznego. Wszystko zależy od zdolności kredytowej i wiarygodności finansowej małżonków. W przypadku gdy na przykład maż ma złą historię kredytową i długi, a do tego nie ma regularnych dochodów, wtedy z pewnością złożenie wniosku o kredyt wraz z nim nie jest korzystne dla żony. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o kredyt, mając rozdzielność majątkową, wtedy bank weźmie pod uwagę wyłącznie dochody żony. Inaczej jest w przypadku, gdy obydwoje małżonków dobrze zarabia i ma dobrą sytuację finansową, wtedy wspólność majątkowa sprawia, że zdecydowanie zwiększa się ich zdolność kredytowa. Warto wiedzieć, że pomimo posiadania rozdzielności majątkowej, małżeństwo może wspólnie złożyć wniosek kredytowy. Jednak po otrzymaniu zobowiązania należy szczegółowo ustalić warunki własności nieruchomości.

 

Intercyza to potoczna nazwa umowy majątkowej pomiędzy małżonkami. Może zostać zawarta jeszcze przed ślubem (intercyza przedmałżeńska) lub w trackie trwania małżeństwa. W zależności od formy może wprowadzać rozdzielność majątkową, jej ograniczenie lub rozszerzenie. Natomiast rozdzielność majątkowa jest jedną z form intercyzy. Powoduje ograniczenie wspólnoty małżeńskiej ustanowionej prawnie. Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona dobrowolnie przez małżonków lub przymusowo, jako skutek orzeczenia sądowego.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 48785933434

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście