SINGIEL NA SWOIM (program Rodzina na Swoim - wymagania)

Rodzina na Swoim to program dopłat państwowoych do kredytów mieszkaniowych. Od 31 sierpnia 2011 r. do końca 2012 r. osoby prowadzące 1-osobowe gospodarstwo domowe (tzw. Single) mogą składać wnioski o kredyty z dopłatami do odsetek.

Kto może skorzystać z oferty Singiel na Swoim?

Ustawa kieruje ten wariant programu do osób niepozostających w związku małżeńskim nie definiując w żaden inny sposób stanu cywilnego. Z preferencyjnych warunków programu Rodzina na Swoim może więc skorzystać panna / kawaler, rozwodnik / rozwódka oraz wdowiec / wdowa. Singiel jest bezdzietny - osobom samotnie wychowującym dziecko ustawodawca dedykuje jeszcze bardziej preferencyjne warunki. Jeżeli docelowy kredytobiorca, czyli Singiel, nie posiada samodzielnie zdolności kredytowej, do kredytu mogą przystąpić jego bliscy krewni. Zgodnie z ustawą mogą to być rodzice, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, a także ojczym i macocha docelowego kredytobiorcy.

Jakie dodatkowe warunki musi spełnić Singiel, aby otrzymać kredyt z dopłatami w ramach Singiel na Swoim?

Dodatkowe warunki programu Rodzina na Swoim to, po pierwsze: Singiel może skorzystać z programu tylko raz – czyli tylko raz może być stroną umowy w charakterze Docelowego Kredytobiorcy. Singiel musi być młody – w roku zawarcia umowy jego wiek nie może przekroczyć 35 lat. Dodatkowo Singiel oświadcza, że przed zawarciem umowy nigdy nie posiadał na własność budynku lub lokalu mieszkalnego, ani nie przysługiwało mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Na dzień złożenia wniosku o kredyt Singlowi może przysługiwać lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, może też być stroną umowy najmu - w takim przypadku jednak jest zobowiązany do wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej lub zrzeczenia się tego prawa / rozwiązania umowy najmu w terminie 6 miesięcy od uzyskania prawa do  kupowanej nieruchomości lub 6 miesięcy od dnia, w którym zgodnie z prawem można rozpocząć użytkowanie wybudowanej nieruchomości.

Na co Singiel może przeznaczyć kredyt otrzymany w programie Singiel na Swoim?

Singiel może przeznaczyć kredyt na zakup mieszkania na rynku wtórnym lub pierwotnym, wkład budowlany  do spółdzielni mieszkaniowej, przeprowadzenie robót budowlanych w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. W dniu zawarcia umowy nie może przysługiwać Singlowi żaden inny tytuł prawny do kupowanego lokalu. Singiel nie może też kupić lokalu od rodziców, dziadków, rodzeństwa, małżonka rodzeństwa, ojczyma czy macochy. Powierzchnia lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem kredytowania nie może przekraczać 50m2. Kolejnym istotnym ograniczeniem jest cena zakupu  1m2 (lub koszt przeprowadzenia robót budowlanych), która nie może przekroczyć wskaźnika publikowanego co kwartał przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wskaźnik jest wyższy dla lokali pochodzących z rynku pierwotnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku zakupu mieszkania na rynku pierwotym Singiel dostanie jedynie dopłaty do kredytu na zakup mieszkania w standardzie deweloperskim. Jeżeli Singiel nie ma możliwości samodzielnego sfinansowania wykończenia mieszkania – może ubiegać się o drugi kredyt na ten cel na warunkach standardowych (tzn. bez dopłat do odsetek).

Na czym polega program dopłat dla Singla?

Zacznijmy od tego, że kredyt preferencyjny zawsze jest udzielany w walucie polskiej. Oprocentowanie kredytu  jest uzależnione od oferty wybranego banku. Na dzień dzisiejszy Singiel może ubiegać się o preferencyjny kredyt w jednym z 21 banków, które zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego stosowną umowę. Warunki cenowe oraz warunki przyznawania tych kredytów są zróżnicowane. Jednak wysokość dopłat, niezależnie od banku, jest tożsama, ponieważ każdy bank musi kierować się tymi samymi ustawowymi wytycznymi:

- podstawę naliczenia dopłaty stanowi  maksymalnie 30m2 lokalu mieszkalnego (jeżeli mieszkanie jest do 30m2, to Singiel ma dopłaty do całości odsetek, jeżeli lokal jest większy, to dopłaty będą dotyczyły jedynie odsetek liczonych od kwoty kredytu przeznaczonej na sfinansowanie 30m2, a pozostałe odsetki będą spłacane w całości);

- dopłata stanowi równowartość 50% kwoty odsetek przypadających na te 30 m2 według stopy referencyjnej obowiązujących w dniu naliczenia dopłaty (stopa jest zmieniana co kwartał i publikowana na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, każdy bank jest zobowiązany do stosowania stopy referencyjnej w tej samej wysokości);

- dopłaty są stosowane przez pierwszych 8 lat.

Jakie są korzyści dla Singla?

Posłużę się w tym miejscu przykładem liczbowym. Nasz przykładowy Singiel wybrał już sobie mieszkanie z oferty jednego z lokalnych poznańskich deweloperów. Zdecydował się na zakup mieszkania o mietrażu 37,3 m2 . Cena mieszkania to 198.510,60 zł, co daje 5.322,00 zł za 1 m2. Nasz Singiel swoje oszczędności chce zachować na wykończenie i urządzenie mieszkania, planuje więc złożyć wniosek o kredyt na 100% wartości nieruchomości. Poniżej wybrane propozycje trzech banków obrazujące korzyści Singla z programu:

 

BANK 1

BANK 2

BANK 3

Pierwsza rata

761,06 zł

765,05 zł

797,43 zł

Rata po dopłatach

1.222,26 zł

1.228,73 zł

1.258,64 zł

SUMA DOPŁAT

41.911,11 zł

42.405,00 zł

42.018,12 zł

Jak wynika z powyższych obliczeń w ciągu ośmiu lat otrzymywania dopłat nasz Singiel zyska ok. 42.000,00 zł (różnice w wysokości dopłaty w poszczególnych bankach wynikają z przyjętych przez dany bank zaokrągleń).

O czym musi pamiętać Singiel, aby nie stracić prawa do dopłat?

Aby w okresie 8 lat nie utracić prawa do dopłat Singiel na Swoim zainteresowany musi pamiętać o wspomnianym wyżej obowiązku rozwiązania umowy najmu / wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej lub  zrzeczenia się tego prawa w terminie do 6 miesięcy od uzyskania prawa do kupowanej nieruchomości lub do 6 miesięcy od dnia, w którym zgodnie z prawem można rozpocząć użytkowanie wybudowanej nieruchomości i powiadomienia o tym fakcie banku w terminie 14 dni.

W trakcie trwania dopłat Singiel nie może wejść w posiadanie innej nieruchomości mieszkalnej – jedynym wyjątkiem od tej zasady jest nabycie prawa do takiej nieruchomości w drodze spadku. Singiel nie może też zmienić przeznaczenia kredytowanego lokalu mieszkalnego na inne niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a co za tym idzie nie może go np. przeznaczyć na prowadzenie działalności godpodarczej czy czerpać dochodów z najmu.

Dopłat zaprzestaje się także w momencie postawienia kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalności. Taka sytuacja może mieć miejsce w momencie wykorzystania kredytu niezgodnie z celem, niewypowiedzenia umowy najmu / członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, prawomocnego skazania Kredytobiorcy za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem kredytu preferencyjnego, niepowiadomienia w terminie 14 dni o nabyciu prawa do innej nieruchomości mieszkalnej lub zmianie przeznaczenia kredytowanego lokalu mieszkalnego.

Apel do Singla

Podsumowując apeluję do wszystkich Singli, którzy spełniają opisane wyżej kryteria: szukajcie nieruchomości, która pozwoli Wam skorzystać z prezentu, jakim jest pomoc Państwa w spłacie kredytu na własne M.  Taka szansa na pewno się nie powtórzy!

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 508677789

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście