BIZNES PLAN - kluczowy dokument przy kredycie dla firm.

Biznes plan powinien być rozumiany jako zestaw dokumentów, na podstawie których można dokonać oceny sytuacji strategicznej firmy. Zawarta jest w nim projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej. Biznes plan jest niczym mapa pokazująca przedsiębiorcy drogę do celu. Dzięki takiej analizie planowana inwestycja jest precyzyjnie zidentyfikowana.

Banki wymagają przedstawienia biznes planu, po to by przedsiębiorca mógł wykazać:

 • szczegóły planowanego przedsięwzięcia
 • możliwości zbytu swoich produktów lub usług
 • posiadanie przez firmę zasobów i know-how, które gwarantują realizację postawionego celu
 • rzetelność przeprowadzonej analizy makrootoczenia
 • szanse i zagrożenia realizacji przedsięwzięcia przy różnych stanach otoczenia (analiza możliwych scenariuszy powodzenia inwestycji)
 • realną możliwość spłaty do banku zaciąganego zobowiąznia

Biznes plan może pełnić dwie funkcje:

 • wewnętrzną – jako dokument niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem, organizujący jego funkcjonowanie (sprawne realizowanie obranych celów, strategii) w okresie objętym planowaniem – warto zrobić taki biznes plan myśląc o założeniu własnej firmy czy wejściu w spółkę z innym przedsiębiorcą
 • zewnętrzną – jako dokument konieczny do uzyskania środków finansowych od banków, inwestorów zewnętrznych. Biznes plan jest również niezbędny przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.

Typowy biznes plan obejmuje następujące punkty:

 • Charakterystyka przedsiębiorstwa (pełna nazwa firmy, NIP, REGON, forma prawna, obszar działania, krótka historia firmy lub przedsięwzięcia; cele, misja, związek planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego z dotychczasową działalnością, perspektywy rozwojowe firmy)
 • Opis i charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego (uzasadnienie ekonomiczne i społeczne przedsięwzięcia, trwałość technologiczna i rynkowa projektu, kosztorys netto lub brutto nakładów inwestycyjnych, harmonogram wdrażania przedsięwzięcia plan amortyzacji wdrażanej inwestycji)
 • Analiza aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza marketingowa (analiza oferowanych produktów, klientów, analiza rynku, konkurentów, opis narzędzi dystrybucji, promocji oraz polityki cenowej)
 • Organizacja i zarządzanie firmą  (struktura organizacyjna firmy, charakterystykę kierownictwa właścicieli firmy, wielkość i struktura zatrudnienia, polityka płacowa aktualna i przyszła, szkolenia i pozapłacowe elementy systemu motywacyjnego, wartość wynagrodzeń ogółem w ostatnim okresie sprawozdawczym)
 • Analiza strategiczna (np. analiza SWOT)
 • Plan strategiczny (uwzględnia uprzednio zidentyfikowane ograniczenia wynikające zarówno z otoczenia jak i zasobów przedsiębiorstwa)
 • Założenia planistyczne dla okresu planowanego (przyjęta w poprzednim punkcie strategia umożliwia równoległe opracowanie planów dziedzinowych: marketingowego, organizacyjnego i technicznego; plany te są źródłem danych wejściowych i założeń założenia przyjętych przy konstruowaniu planu finansowego)
 • Projekcja ekonomiczno - finansowa  (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów środków pieniężnych cash flow, analiza wskaźnikowa)
 • Opinia o wykonalności przedsięwzięcia.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 697051183

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście