Koniec programu "Rodzina na Swoim"

To już ostatnie miesiące kredytu preferencyjnego „Rodzina na Swoim”

Zgodnie z wprowadzonymi w zeszłym roku zmianami do programu "Rodzina na Swoim", osoby które chcą móc skorzystać z dobrodziejstw tego programu powinny się spieszyć. Program dobiega bowiem końca, a ostatnie wnioski w ramach programu złożone powinny zostać do końca grudnia 2012r.

O tym, że warto skorzystać z tego programu nie trzeba już chyba nikogo przekonywać.

Oszczędności wynikające ze skorzystania z kredytu w ramach programu „Rodzina na Swoim” są bowiem bardzo duże, a wszystko to dzięki przejęciu przez Skarb Państwa spłaty za Kredytobiorców części odsetek od kredytu.

Ile możemy zaoszczędzić w domowym budżecie, zależy od tego jaką nieruchomość zamierzamy nabyć i jaki jest nasz stan cywilny.

Skarb Państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego dopłaca maksymalnie do 50% odsetek od kredytu, przez okres pierwszych ośmiu lat jego trwania.

Jeżeli Kredytobiorcami jest małżeństwo lub osoba samotnie wychowująca dzieci, maksymalne dopłaty uzyskamy dla domu o powierzchni użytkowej do 70 m2 lub dla mieszkania o powierzchni 50m2. W przypadku osoby samotnej, tzw. singla maksymalne dopłaty uzyskamy dla mieszkania o powierzchni użytkowej do 30m2.

W przypadku nieruchomości o większej powierzchni użytkowej wskaźnik dopłat maleje. Jednak warto pamiętać że niezależnie od tego ile dopłat dostaniemy, na pewno nie stracimy na skorzystaniu z kredytu „Rodzina na Swoim”.

Warto przypomnieć w tym miejscu warunki niezbędne do tego, by Kredytobiorca mógł skorzystać z kredytu preferencyjnego.

Z programu skorzystać mogą:

 • małżonkowie, którzy złożą wniosek o udzielenie kredytu preferencyjnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 35 lat, przy czym decydujący jest wiek młodszego ze współmałżonków,
 • osoba samotnie bez względu na wiek, wychowującą przynajmniej jedno:
  - małoletnie dziecko,
  - dziecko bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny,
  - dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach,
 • osoba niepozostająca w związku małżeńskim tzw. singiel, która złoży wniosek o udzielenie kredytu preferencyjnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat

Ponadto, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego Kredytobiorca składa oświadczenie iż:

 • nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
 • nie przysługuje mu w całości lub części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • nie przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
 • nie jest najemcą lokalu mieszkalnego.

W przypadku singli ustawa wskazuje, że wymienione powyżej warunki musiały być spełnione do dnia zawarcia umowy kredytu preferencyjnego włącznie.

Ustawa dopuszcza jednak pewne odstępstwa od niektórych z powyższych warunków. Dopłaty można otrzymać w sytuacji gdy w dniu podpisania umowy kredytu preferencyjnego korzystamy z lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli równocześnie złożone zostanie pisemne zobowiązanie do:

 • rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
 • wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje Kredytobiorcy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

W ustawie wprowadzone zostały również ograniczenia co do nieruchomości, która może zostać skredytowana w ramach programu „Rodzina na Swoim”

Na jaką nieruchomość uzyskamy kredyt preferencyjny?

Z kredytu preferencyjnego sfinansowany może być zakup:

 • będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności zasiedlanego po raz pierwszy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

Z kredytu preferencyjnego sfinansowany może być również koszt:

 • budowy domu jednorodzinnego,
 • przeprowadzenie robót budowlanych, z wyłączeniem montażu, remontu i rozbiórki obiektu budowlanego, dotyczącego budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego.

W przypadku singla z powyższych nieruchomości wyłączony został dom jednorodzinny.

Nieruchomości w ramach programu ograniczone są również:

 • co do dopuszczalnej powierzchni użytkowej
 • oraz ceny metra kwadratowego

W przypadku małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci dopuszczalne jest kredytowanie nieruchomości, której powierzchnia użytkowa nie przekracza 75 m2 w przypadku lokali mieszkalnych, oraz 140 m2 w przypadku domu jednorazowego:

W przypadku „singla” mieszkanie nie może przekroczyć 50 m2 powierzchni użytkowej

Maksymalna cena m2 nieruchomości dopuszczonej do programu jest publikowana raz na kwartał.

Aktualne stawki znaleźć można pod adresem: http://www.rodzinanaswoim.pl/tresc/113/10/

 

Pamiętaj!

Wnioski o udzielenie kredytu preferencyjnego można składać w instytucjach finansowych udzielających kredytów preferencyjnych tylko do 31 grudnia 2012 r.!

 

Źródła: http://www.bgk.com.pl/

            http://www.rodzinanaswoim.pl/

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 791792013

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście