Gwarancja de minimis

Pomoc de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc, jakiej może udzielić państwo, a  wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro w roku podatkowym, w którym ubiega się on o pomoc oraz w ciągu poprzedzających dwóch lat podatkowych. 

Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność spłaty kredytu. Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków to spłaty kredytu dokona gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Gwarancja de minimis zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego, natomiast nie stanowi ona dotacji i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy. Gwarancja de minimis:

 • jest przeznaczona dla małych przedsiębiorców,  którzy w ocenie banku kredytującego posiadają zdolność do spłaty kredytu,
 • jest udzielana do kredytu obrotowego,
 • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy,
 • nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu obrotowego,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem obrotowym,
 • w pierwszym roku jest bez kosztowa, za drugi rok przedsiębiorca zapłaci prowizję w wysokości 0,5% kwoty gwarancji,
 • wartość pomocy de minimis udzielonej w formie gwarancji wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, który wynosi 13,33% udzielonej gwarancji.

Kredyt obrotowy to kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Środki z kredytu obrotowego są wykorzystywane na zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi. Kredyt ten może być wykorzystany do zapłaty podatków czy składek ZUS, a także do zapłaty innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kredyt może być udzielony jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa lub jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków.

Przyznanie kredytu z gwarancją jest uzależnione od zdolności przedsiębiorcy do obsługi kredytu, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jeżeli przedsiębiorca ma zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki do udzielenia gwarancji de minimis, bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis. Kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis może być przeznaczony na spłatę kredytu w innym banku.

Gwarancją de minimis nie może być objęty kredyt obrotowy udzielony przedsiębiorcy:

 • który w chwili skierowania zapytania widnieje w Rejestrze Niesolidnych Klientów;
 • któremu w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu:
  • bank wypowiedział jakikolwiek kredyt,
  • posiadał zadłużenie przeterminowane w banku powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł,
  • posiadał ekspozycję kredytową zaliczoną w banku kredytującym do kategorii „zagrożone” lub w przypadku której, według oceny banku kredytującego, zaistniały przesłanki wskazujące na utratę wartości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
 • jeśli łączne zaangażowanie z tytułu kredytów udzielonych temu przedsiębiorcy objęte gwarancją/ami de minimis przekroczy 3,5 miliona złotych. Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą kredytobiorca otrzymał w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych. Łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu kredytobiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega.
 • na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

Gwarancja de minimis - korzyści dla przedsiębiorców:

 • dostęp do finansowania kredytem również dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową, lub nie mających wystarczających zabezpieczeń
 • brak konieczności obciążania własnego majątku
 • niski koszt zabezpieczenia – stawka „0” za pierwszy rok gwarancji (za kolejny okres roczny opłata prowizyjna 0,5%)
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku
 • minimum biurokracji – żadnych dodatkowych dokumentów i obowiązków

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 723188852

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście