Zabezpieczenia kredytu gotówkowego

Co do zasady banki nie wymagają zabezpieczeń przy udzielaniu kredytów gotówkowych – są to kredyty klasyfikowane jako niezabezpieczone. Brak zabezpieczenia wiąże się z większym ryzykiem dla banku, ale bank rekompensuje to sobie wyższą ceną takiego kredytu, która to obciąża Klienta. Brak zabezpieczenia to zasada, ale zdarza się, że przy wyższych kwotach kredytów gotówkowych albo w sytuacjach niestandardowych, jakieś formy zabezpieczenia mogą być przez bank wymagane. Forma i wielkość zabezpieczeń kredytu gotówkowego zależy od polityki danego banku, i tak jak wskazano wcześniej od sumy kredytu oraz historii kredytowej Klienta.

Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń kredytów gotówkowych należą:

 1. Weksel
 • weksel in blanco, a więc weksel, na którym znajduje się jedynie podpis wystawcy, ale nie ma na nim określonej sumy, ani daty realizacji;
 • weksel wystawcy z określoną sumą i terminem spłaty;
 • weksel trasowany – weksel, w którym obok wystawcy widnieją nazwiska żyrantów, którzy zobowiązują się do spłaty należności, gdyby dłużnik nie był w stanie uczynić tego sam.
 1. Inne zabezpieczenia
 • poręczenie - poręczyciel - zobowiązuje się wobec wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika, gdyby ten ostatni sam go nie wykonał;
 • gwarancja bankowa – czyli zobowiązanie się gwaranta do pokrycia długu, odsetek oraz wszelkich kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego wobec banku w przypadku, jeśli kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji;
 • zastaw na rzeczach – w skrócie przekazanie wierzycielowi prawa do sprzedaży rzeczy ruchomych w razie niespłacenia kredytu w terminie;
 • zastaw na prawach - oddanie bankowi jako zabezpieczenie kredytu praw na przykład w zakresie udziału w spółkach,  prawach autorskich czy patentowych, o ile są zbywalne;
 • przelew wierzytelności - udzielenie bankowi zgody na zajęcie na poczet spłat kredytu gotówkowego przyszłych dochodów ze sprzedaży towarów i usług;
 • blokada rachunków bankowych dłużnika;
 • ubezpieczenie kredytu.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 660691864

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście