Kredyty hipoteczne rodzina na swoim

Co to jest kredyt hipoteczny Rodzina na Swoim ?
Kredyt Rodzina na Swoim to kredyt preferencyjny, a ten to kredyt, do oprocentowania którego stosowane są dopłaty na zasadach określonych w ustawie o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu mieszkania, udzielony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych docelowego kredytobiorcy.

O dopłaty do oprocentowania kredytów Rodzina na Swoim mogą ubiegać się:
a) małżonkowie, którzy złożą wniosek o udzielenie kredytu preferencyjnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 35 lat - obydwoje lub młodszy ze współmałżonków,
b) osoba samotnie wychowującą przynajmniej jedno:
- małoletnie dziecko,
- dziecko bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny,
- dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach,
bez względu na wiek osoby ubiegającej się o kredyt,
c) osoba niepozostająca w związku małżeńskim - inna, niż w pkt b (tzw. singiel), która złoży wniosek o udzielenie kredytu Rodzina na swoim najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat.

W przypadku, gdy docelowym kredytobiorcą jest singiel ustawa wskazuje, że może on skorzystać z dopłaty, jeżeli wymienione w punktach a-d warunki były spełnione do dnia zawarcia umowy kredytu preferencyjnego włącznie.

Ustawa dopuszcza możliwość ubiegania się o kredyt preferencyjny i podpisania umowy kredytu preferencyjnego przez osoby, które w dniu podpisywania umowy kredytu korzystają z lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli równocześnie z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego złożą w banku kredytującym pisemne zobowiązanie do:
- wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się tego prawa,
- rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego
w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę domu jednorodzinnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym docelowy kredytobiorca może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.

Nieruchomość przedstawiona do finansowania kredytem hipotecznym Rodzina na swoim musi spełniać następujące warunki:
a) powierzchnia użytkowa nieruchomości nie może przekraczać:

  • 140m2 dla domu jednorodzinnego
  • 75 m2 dla lokalu nabywanego przez małżeństwo lub osobę samotnie wychowującą dziecko
  • 50 m2 dla lokalu nabywanego przez singla

b) cena nabycia/koszt budowy, wskazana w odpowiedniej umowie zobowiązującej /kosztorysie, nie może przekroczyć wartości iloczynu powierzchni użytkowej lokalu lub domu jednorodzinnego i maksymalnego wskaźnika kosztu obowiązującego w lokalizacji nieruchomości, na dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu preferencyjnego z dopłatami.

Program Rodzina na Swoim obowiązywał do końca 2012r.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 693740302

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście