Kredyt hipoteczny wymagane dokumenty

Aby otrzymać kredyt hipoteczny należy przedstawić w banku szereg dokumentów dotyczących kredytobiorcy jak i nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie. Wbrew temu, co twierdzą banki, wcale nie jest łatwo zaciągnąć kredyt hipoteczny. Dokumenty różnią się w zależności od tego kto jest kredytobiorcą – czy to osoba fizyczna, czy też przedsiębiorca.

Osoba fizyczna ubiegająca się o kredyt hipoteczny musi przedłożyć w banku wypełniony wniosek kredytowy oraz dokumenty potwierdzające tożsamość, np. dowód osobisty, paszport. Banki, celu potwierdzenia źródeł i wysokości dochodów wymagają również zaświadczeń o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach. Każdy z banków ma osobny wzór – druk zaświadczenia o zarobkach. Zaświadczenie takie musi wypełnić pracodawca. Dokument ten ważny jest jedynie 30 dni. Bank zażąda również PIT 37 za poprzedni rok.

Zazwyczaj wymagany jest także wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie – chociaż nie wszystkie banki wymagają wyciągów. Zdarza się, że kredytobiorca będzie zobowiązany potwierdzić swoje dochody przedstawiając odpowiednie dokumenty z ZUS. Wiele banków akceptuje wersję wyciągu pobraną z konta internetowego. Wyciągi takie należy wydrukować w obecności doradcy.

Renciści i emeryci starający się o kredyt hipoteczny przedstawiają odcinek renty/emerytury wraz z decyzją o przyznaniu świadczenia.

Banki wychodzą z założenia, że Klient uzyskujący dochody z tytułu umowy o pracę jest Klientem dla banku bezpieczniejszym niż osoba prowadząca firmę. Dlatego przedsiębiorcy ubiegający się o kredyt hipoteczny są zobowiązani do przedstawienia większej ilości dokumentów.

Bank również w ich przypadku musi określić ich zdolność kredytową i w tym celu żąda dokumentów potwierdzających ich dochód. To jakich dokumentów zażąda bank będzie również zależeć od tego czy przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność czy też osobą prawną.

Wymagany więc będzie PIT 36 lub PIT 36L za poprzedni rok obrachunkowy z potwierdzeniem złożenia do Urzędu Skarbowego, PIT B, wyciąg z rachunku firmowego za ostatni rok, księgi przychodów i rozchodów lub bilans, oświadczenie o nieposiadaniu konta firmowego, jeśli konto prywatne jest równocześnie kontem firmowym, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON, zaświadczenia potwierdzające niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w Urzędzie Skarbowym.

Jeżeli kredyt ma być kredytem hipotecznym, to zawsze wymagane będą dokumenty dotyczące nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.  

Osoby kupujące nieruchomość na rynku pierwotnym dostarczają do banku umowę przedwstępną z deweloperem, odpis z księgi wieczystej nieruchomości, wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów, decyzję o pozwoleniu na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera.

W przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym wymagana będzie umowa przedwstępna ze zbywcą, odpis z księgi wieczystej nieruchomości, dokument potwierdzające prawo własności zbywcy, zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami, operat szacunkowy, czyli wycena kupowanej nieruchomości.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 605036669

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście