Ograniczenia wynikające ze skorzystania z dopłaty w ramach MdM

MdM a najem

Zakaz wynajęcia lokalu kupionego z dopłatą w MdM jest jednym z  ograniczeń, które określone zostały w art. 14 ust. 1 o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. W myśl wskazanej regulacji dla nabywcy mieszkania na zasadach programu Mieszkanie dla Młodych wyłączona jest możliwość:

  • zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania,
  • wynajęcia lub użyczenia tego mieszkania,
  • zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • uzyskania prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego, 
budynku mieszkalnego, 
albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku.

Wymienione ograniczenia obowiązują przez 5 lat od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności mieszkania.

W przypadku naruszenia ograniczeń, część dopłat podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w wysokości odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60. Następuje więc zwrot proporcjonalnej części dopłaty.

W sytuacji gdy nabywca nie poinformował instytucji kredytującej o naruszeniu wskazanych wyżej zakazów i na przykład zataił fakt użyczenia lokalu innej osobie, jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu na rachunek instytucji kredytującej proporcjonalnej części uzyskanej dopłaty. Do tego dochodzą odsetki ustawowe, naliczane począwszy od dnia wystąpienia zdarzenia, z którym przepisy ustawy wiązały obowiązek złożenia stosownej informacji.

Współwłasność lokalu a MdM

Ustawa  o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie wyklucza z grona beneficjentów osób, które aktualnie są współwłaścicielami lokalu mieszkalnego. Ustawa stanowi, że dofinansowanie może zostać udzielone, jeżeli nabywca do dnia zakupu mieszkania nie był:

  • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Wymienione warunki stanowią katalog zamknięty. Zatem brak regulacji odnoszących się do problematyki współwłasności świadczy o tym, iż osoby będące współwłaścicielami lokalu mogą ubiegać się o dopłatę.

W przypadku małżeństw powyższe warunki dotyczą obojga małżonków. Nie jest dopuszczalna instytucja samodzielnego ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego przez każdego z małżonków na własny rachunek, bez względu na ustrój majątkowy panujący w małżeństwie. Rozstrzyga to ustawowa definicja „nabywcy", która nakazuje rozumienie tego pojęcia jako: „oboje małżonków, osobę samotnie wychowującą dziecko lub osobę niepozostającą w związku małżeńskim, uzyskujące finansowe wsparcie na zasadach określonych w ustawie".

Osoby żyjące w związku nieformalnym, w świetle przepisów ustawy nie mogą wspólnie wystąpić o dofinansowanie. Z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić tylko jedna z nich.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 48785933434

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście