Leasing podstawowe pojęcia

Zapoznaj się z nimi aby zrozumieć istotę leasingu

Czynsz inicjalny – jest to wstępna opłata płacona przez leasingobiorcę przy zawieraniu umowy i stanowi ona część wartości przedmiotu leasingu.

Dostawca – jest to osoba, od której leasingodawca kupuje przedmiot leasingu i najczęściej jego wybór należy do leasingobiorcy. Możliwe jest jednak zlecenie wyboru dostawcy firmie leasingowej.

Finansujący – jedna z dwóch stron umowy leasingowej, który nazywany jest także „leasingodawcą”. Charakteryzuje go fakt, że posiada więcej pieniędzy niż leasingobiorca i to za nie kupuje leasingowany przedmiot.

Harmonogram finansowy – jest to dokument, który określa terminy i wysokość wszystkich opłat jakie leasingobiorca poniesie z tytułu zawartej umowy.

Hipotetyczna wartość netto – pojęcie pojawiające się w przepisach podatkowych wyłącznie do umowy leasingu. Wykorzystywane jest do teoretycznych obliczeń dotyczących minimalnej dopuszczalnej ceny przedmiotu leasingu po jakiej może on zostać sprzedany po zakończeniu umowy.

Korzystający – czyli strona umowy, którą nazywa się także leasingobiorcą. Użytkuje on przedmiot, a może nim być każdy podmiot gospodarczy oraz osoba fizyczna, która posiada odpowiednią zdolność kredytową.

Leasing – jest to alternatywny dla kredytu bankowego produkt finansowy, który może sfinansować zakup środków trwałych. Na jego podstawie leasingodawca określa dobro, które jest przedmiotem leasingu i umożliwia korzystanie z niego leasingobiorcy w określonym terminie. W zamian leasingobiorca płaci mu raty leasingowe. Umożliwia więc dostęp do różnych dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu.  Leasing ma po trochu charakter pożyczki oraz wynajmu. W praktyce oznacza, że właścicielem sprzętu w trakcie trwania umowy jest firma leasingowa, jednak leasingobiorca po zapłaceniu ostatniej raty ma zagwarantowaną możliwość nabycia sprzętu, który stanie się jego wtedy jego własnością.

Leasingobiorca – patrz: Korzystający.

Leasingodawca – patrz: Finansujący.

Ogólne Warunki Umowy Leasingu – są to szczegółowe zasady dotyczące korzystania z przedmiotu leasingu, wyboru dostawcy, obowiązków płatniczych, ubezpieczenia przedmiotu leasingu, sposobów rozwiązania lub zakończenia umowy, które dołączane są do każdej umowy leasingu.

Przedmiot leasingu – jest to środek trwały, wartość niematerialna i prawna. Przedmiotem leasingu może być środek trwały o minimalnej wartości 3 5000 złotych.

Raty leasingowe – nazywane także czynszem leasingowym opłaty, które każdego miesiące leasingobiorca uiszcza za używanie przedmioty leasingu w trakcie trwania umowy.

Wartość końcowa – nazywana jest także wartością rezydualną lub wartością wykupu i jest to wyrażona procentowo w umowie wartość, za jaką przedmiot leasingu zostanie przekazany na własność leasingobiorcy po zakończeniu trwania umowy leasingu. Ze względu na kwestie podatkowe wartość końcowa przedmiotu leasingu nie może być niższa niż hipotetyczna wartość netto przedmiotu.

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 691895408

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście