Gwarancje de minimis - jak skorzystać?

Gwarancje de minimis krok po kroku

Gwarancje de minimis to program rządowego wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, który polega na udzielaniu gwarancji zabezpieczających zaciągnięcie przez nich kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Program ten jest odpowiedzią na największe kłopoty dotykające przedsiębiorców starających się o zewnętrzne finansowe, czyli brak odpowiedniego zabezpieczenia. Jak pozyskiwanie takich gwarancji wygląda w praktyce?

Pierwszym krokiem, który wykonać musi przedsiębiorca jest wypełnienie i złożenie wniosku o udzielenie gwarancji w banku kredytującym wraz z wnioskiem o kredyt obrotowy lub inwestycyjny. Potencjalny kredytobiorca składa taki wniosek bezpośrednio w banku, w których chce wziąć kredyt i który dołączył do programu gwarancji. We wniosku zawarte są wszelkie niezbędne informacje do starania się o gwarancję.

W we wniosku znajduje się między innymi pole „przeznaczenie kredytu”, w którym należy wpisać jaki jest cel wzięcia kredytu. Kredyt objęty gwarancją de minimis z zasady powinien być przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności firmy, inwestycję w jej rozwój czy inne cele rozwojowe. W polu „oświadczenie wnioskodawcy nr 3” należy złożyć oświadczenia o wysokości pomocy de minimis, jaką otrzymało się w roku podatkowym, w którym ubiega się o gwarancję oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych. Przedsiębiorca mógł otrzymać pomoc w postaci de minimis na przykład poprzez dofinansowania na szkolenia, dofinansowania na zatrudnienie pracownika, zwolnienia podatkowe, rozłożenie zaległości ZUS, dokonanie jednorazowej amortyzacji czy pomoc publiczna z RPO, ZUS, US, PFRON czy innych. Potwierdzenie udzielenia pomocy de minimis jest możliwe poprzez zaświadczenie o pomocy, decyzję administracyjną oraz umowę.

O gwarancje może ubiegać się przedsiębiorca, który w załączniku Formularz informacji przedstawianych przy staraniu się o pomoc de minimis może:

  • zakreślić pole „inna forma prawna” w Ad. A pkt 5,
  • może wypełnić kolumnę „Nie” w pkt 1-4 oraz 5a w Ad. B.

Po złożeniu wniosku przez przedsiębiorce bank wykonuję analizę zdolności kredytowej zgodnie z własnymi procedurami. Jeśli taka zdolność jest wystarczająca, a przedsiębiorca spełnia także wszelkie wymogi formalne, bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis.

Kolejnym krokiem jest objęcie kredytu gwarancją. Wraz z podpisaniem umowy kredytowej kredytobiorca wystawia na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego weksel własny wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność jako osoba fizyczna podpisuje się pod oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Gdy jest on w związku małżeńskim z wspólnotą majątkową, konieczny jest także podpis małżonka oraz jego oświadczenie o ochronie danych osobowych. W dniu udzielenia gwarancji bank wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minims.

Bank, który udzielił kredytu pobiera także opłatę prowizyjną od udzielonej gwarancji i przekazuje ją do Banku Gospodarstwa Krajowego do 5-ego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym rozpoczął się kolejny okres gwarancji. Prowizja taka pobierana jest za okres jednego roku z góry, a jej wysokości to 0,5% kwoty gwarancji.

W sytuacji, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się z obowiązku spłaty kredytu podejmowane są pewne kroki. W pierwszym z nich bank kredytujący wzywa Bank Gospodarstwa Krajowego do zapłaty, a ten wykonuje zobowiązanie z tytułu gwarancji w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wezwania. Po wykonaniu takiej gwarancji Bank Gospodarstwa Krajowego nalicza od wypłaconej kwoty odsetki w wysokości 4-krotności obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP. Bank kredytujący na podstawie umowy powierzenie lub cesji wierzytelności wykonuje działania windykacyjne, w tym takie, które mają pomóc osiągnąć ugodę, porozumienie.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 691895408

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście