Program MdM - odpowiedzi na podstawowe pytania

Od stycznia 2014 r. kupujący pierwsze mieszkanie mogą liczyć na pomoc państwa w ramach programu Mieszkanie dla Młodych - pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego.

Rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko własne lub przysposobione, mogą dodatkowo dostać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu. Ponadto osoby, które rozpoczną budowę pierwszego własnego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) mogą na nowych zasadach skorzystać z tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane.

Z uwagi na złożoność programu, pojawia się sporo pytań dotyczących możliwości skorzystania z dopłat. Poniżej kilka najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.

Kto otrzyma wsparcie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych?

Dofinansowanie wkładu własnego będzie przysługiwało, jeżeli kupujący złoży wniosek w tej sprawie najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat. Kolejnym wymogiem jest to, aby beneficjent wsparcia do dnia nabycia mieszkania nie był:

  • właścicielem domu jednorodzinnego lub mieszkania,
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest mieszkanie lub dom jednorodzinny,
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jedno mieszkanie.

Jeżeli kupującymi mieszkanie będą małżonkowie, warunek wieku, o którym mowa wyżej będzie dotyczył młodszego małżonka. Natomiast wymienione wyżej wymogi dotyczące posiadania prawa własności do innego mieszkania lub domu będą dotyczyły obojga małżonków.

Jeżeli natomiast o dofinansowanie będzie ubiegał się najemca, to będzie on musiał rozwiązać umowę najmu lub zrzec się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opuścić mieszkanie w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania.

Dofinansowanie nie będzie wykluczone również w sytuacji, jeżeli umowę najmu mieszkania zawarł jeden z małżonków przed dniem zawarcia małżeństwa albo były małżonek lub małżonek osoby samotnie wychowującej dziecko – w przypadku gdy nabywcą jest osoba samotnie wychowująca dziecko lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Od kiedy i do kiedy składać wniosek na dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego trzeba będzie złożyć do 30 września 2018 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem banku, wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu. Następnie BGK przekaże na rachunek banku pieniądze z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego.

Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego będzie można składać w bankach nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r.

Czy cena mieszkania ma znaczenie?

Tak. Cena mieszkania nie będzie mogła przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której jest położone mieszkanie.

Czy powierzchnia mieszkania ma wpływ na dopłaty?

Dofinansowanie wkładu własnego obejmie mieszkania o powierzchni, która nie przekracza:

  • 75 m2 dla mieszkania i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
  • 85 m2 dla mieszkania i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci, które spełniają warunki określone w ustawie.

Ile wynosi dofinansowanie?

Dofinansowanie wkładu własnego wyniesie 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz:

  • powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  • 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.
Kiedy trzeba będzie zwrócić dofinansowanie?

Nastąpi to, jeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania m.in. sprzeda mieszkanie lub je wynajmie. W takiej sytuacji kupujący będzie musiał zwrócić pieniądze w kwocie równej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60. W razie opóźnienia w zwrocie ww. kwoty, będą naliczane odsetki ustawowe.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 608475036

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście