Zabezpieczenie kredytu gotówkowego

Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń kredytów gotówkowych należą:

 • weksel in blanco, a więc weksel, na którym znajduje się jedynie podpis wystawcy, ale nie ma na nim określonej sumy, ani daty realizacji;
 • weksel wystawcy z określoną sumą i terminem spłaty;
 • weksel trasowany – weksel, w którym obok wystawcy widnieją nazwiska żyrantów, którzy zobowiązują się do spłaty należności, gdyby dłużnik nie był w stanie uczynić tego sam;
 • poręczenie - poręczyciel - zobowiązuje się wobec wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika, gdyby ten ostatni sam go nie wykonał;
 • gwarancja bankowa – czyli zobowiązanie się gwaranta do pokrycia długu, odsetek oraz wszelkich kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego wobec banku w przypadku, jeśli kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji;
 • zastaw na rzeczach – w skrócie przekazanie wierzycielowi prawa do sprzedaży rzeczy ruchomych w razie niespłacenia kredytu w terminie;
 • zastaw na prawach - oddanie bankowi jako zabezpieczenie kredytu praw na przykład w zakresie udziału w spółkach,  prawach autorskich czy patentowych, o ile są zbywalne;
 • przelew wierzytelności - udzielenie bankowi zgody na zajęcie na poczet spłat kredytu gotówkowego przyszłych dochodów ze sprzedaży towarów i usług;
 • blokada rachunków bankowych dłużnika;
 • ubezpieczenie kredytu.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 887781781

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście