Jakie są zabezpieczenia kredytu gotówkowego?

Ogólnie rzecz biorąc banki nie stosują zabezpieczeń przy kredytach gotówkowych. Kredyty gotówkowe to kredyty niezabezpieczone.

Jednak brak zabezpieczenia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem dla banku. Z drugiej strony, za kredyty niezabezpieczone klienci są skłonni zapłacić więcej, więc banki rekompensują wyższe ryzyko wyższą ceną kredytu.

Zdarza się jednak, że przy większych kwotach kredytów gotówkowych albo w sytuacjach niestandardowych, występują jakieś formy zabezpieczenia wymagane przez bank.

Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń kredytów gotówkowych należy weksel. Wśród weksli wyróżniamy:

  • weksel in blanco, a więc weksel, na którym znajduje się jedynie podpis wystawcy, ale nie ma na nim określonej sumy, ani daty realizacji;
  • weksel wystawcy z określoną sumą i terminem spłaty;
  • weksel trasowany – weksel, w którym obok wystawcy widnieją nazwiska żyrantów, którzy zobowiązują się do spłaty należności, gdyby dłużnik nie był w stanie uczynić tego sam.

W grę mogą wchodzić również inne zabezpieczenia, takie jak:

  • poręczenie - poręczyciel - zobowiązuje się wobec wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika, gdyby ten ostatni sam go nie wykonał;
  • ubezpieczenie kredytu;
  • blokada rachunków bankowych dłużnika;
  • gwarancja bankowa – czyli zobowiązanie się gwaranta do pokrycia długu, odsetek oraz wszelkich kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego wobec banku w przypadku, jeśli kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań
  • zastaw na prawach - oddanie bankowi jako zabezpieczenie kredytu praw na przykład w zakresie udziału w spółkach,  prawach autorskich czy patentowych, o ile są zbywalne;
  • zastaw na rzeczach – w skrócie przekazanie wierzycielowi prawa do sprzedaży rzeczy ruchomych w razie niespłacenia kredytu w terminie;
  • przelew wierzytelności - udzielenie bankowi zgody na zajęcie na poczet spłat kredytu gotówkowego przyszłych dochodów ze sprzedaży towarów i usług.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 500280218

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście