Co to znaczy "mieć zdolność kredytową"?

Zdol­ność kredy­to­wą defi­niu­je się jako zdol­ność do spła­ty zobo­wią­za­nia wraz z odset­ka­mi w usta­lo­nych w umowie termi­nach. Inny­mi słowy - mieć zdolność kredytową, to znaczy być w stanie wywią­zać się termi­no­wo ze spłaty kredytu udzielonego przez bank.

Posiadanie zdol­ności kredy­to­wej utoż­sa­miana jest z wymaganym przez bank pozio­mem docho­dów kredy­to­bior­cy, które pozwolą na spłatę rat. Bardziej właści­we jest jednak szer­sze rozu­mie­nie tego poję­cia, zawie­ra ono w sobie bowiem także szereg innych elemen­tów, jak np. stabil­ność sytu­acji zawo­do­wej kredy­to­bior­cy. Proce­du­ra oceny zdol­no­ści kredy­to­wej ma banko­wi pozwo­lić osza­co­wać, jakie ryzy­ko wiąże się z daną sytuacją kredy­to­wą, nie tylko w chwi­li obec­nej, ale także w całym okre­sie kredy­to­wa­nia.

Prawo banko­we nie okre­śla w jaki sposób bank ma spraw­dzać zdol­ność poten­cjal­nych kredy­to­bior­ców do spłaty kredytu. O tym czy ma­my zdol­no­ść kredy­to­wą czy nie, decy­du­ją wewnętrz­ne proce­du­ry przy­ję­te w danym banku. Dlatego też możli­wa jest sytu­acja, że w jednym banku odmó­wią nam kredy­tu, a w innym nasz wnio­sek zosta­nie zaak­cep­to­wa­ny i kredyt będzie udzielony.

Warto zatem, porów­nać ofer­ty kilku banków, żeby dowiedzieć się jak wygląda kwestia zdolności kredytowej w danym banku. We wstęp­nej ocenie możliwości otrzy­ma­nia kredytu może pomóc rozmo­wa z dorad­ca­mi kredytowymi, czy też wykorzy­sta­nie kalku­la­to­rów zdol­no­ści kredy­to­wej.

Dla ułatwienia można przy­jąć, że bank sumu­je miesięcz­ne docho­dy, odej­mu­je od nich wartość zobo­wią­zań różne­go typu oraz wyso­kość kosz­tów utrzy­ma­nia. Pozo­sta­ła kwota ma wystar­czać na spła­tę raty kredy­tu. Jak powiedzieliśmy wcześniej, banki przyj­mu­ją różne formu­ły obli­cza­nia zdol­no­ści kredy­to­wej i stosu­ją różne zało­że­nia oraz zesta­wy uwzględ­nia­nych w obli­cze­niach zmien­nych.

Ocena zdol­no­ści kredy­to­wej kredytobiorcy zale­ży od wielu czyn­ni­ków. Między innymi są to:

  • Kwota kredytu i okres kredytowania – im dłuższy okres kredytowania tym niższa rata miesięczna – więc zdolność kredytowa wyższa.
  • Rodzaj kredytu. Rosnące zarobki Polaków oraz walka konkurencyjna na rynku bankowości detalicznej doprowadziła do rozluźnienia procedur badania zdolności kredytowej w przypadku np. kart kredytowych. Natomiast np. w przypadku kredytów hipotecznych zdolność kredytowa badana jest z dużą dokładnością.
  • Źródła dochodów – w tej materii wiele się nie zmienia. Pomimo faktu, że banki akceptują różne źródła dochodów, to jednak zawsze najbardziej skłaniają się w kierunku umów o pracę na czas nieokreślony.
  • Proponowane zabezpieczenia. Im bardziej wartościowe i płynne zabezpieczenia jest w stanie przedstawić klient, tym mniej szczegółowa może być ocena zdolności kredytowej – w szczególności dotyczy to kredytów konsumpcyjnych.

Orientacyjnie zdolność kredytową możesz wyliczyć tutaj:

http://sprawdzonydoradca.pl/kalkulatory/zdolnosc-kredytowa

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 508106745

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście