Amortyzacja samochodów osobowych jako przedmiotów leasingu

Od wielu już lat przepisy przewidują, że kosztem podatkowym nie są:

  • odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodu osobowego w tej części, która przewyższa równowartość 20 000 euro (przeliczenie następuje według kursu średniego ogłoszonego przez NBP w dniu przekazania samochodu do używania),
  • składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro przeliczona na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia.

Od stycznia 2007 roku poszerzeniu uległa definicja samochodów, do których stosują się wymienione ograniczenia. Obecnie samochód osobowy w rozumieniu podatku dochodowego to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą. Definicja ta jest zbieżna z pojęciem samochodów osobowych stosowanym na potrzeby podatku VAT. Również wyłączenia z zakresu tej definicji są podobne. Samochodem osobowym na potrzeb podatku dochodowego nie są:

  • pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą (wielozadaniowy, van),
  • pojazdy samochodowe mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i w których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków przekracza 50% długości pojazdu,
  • pojazdy samochodowe mające otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,
  • pojazdy samochodowe mające kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie od-dzielne elementy pojazdu,
  • pojazdy specjalne w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, wymienione w załączniku nr 9 do ustawy o VAT

Udokumentowanie, że pojazd samochodowy spełnia wymienione kryteria pozwalające na uznanie go za samochód inny niż osobowy wymaga przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego wykonywanego przez okręgową stację kontroli pojazdów. Spełnienie tych kryteriów dokumentowane jest zaświadczeniem wydanym przez stację oraz odpowiednią adnotacją w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Kopia zaświadczenia uzyskanego przez podatnika powinna być przez niego dostarczona właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

W przypadku leasingu finansowego, jeśli przedmiotem umowy jest samochód, który spełnia powyższe kryteria, korzystający, jako podmiot dokonujący odpisów amortyzacyjnych od takiego samochodu, powinien dostarczyć kopię zaświadczenia swojemu urzędowi skarbowemu. Pisemne zawiadomienie do tego urzędu należy złożyć również w sytuacji, gdy po uzyskaniu i złożeniu zaświadczenia w pojeździe wprowadzone zostały zmiany, w wyniku których nie spełnia on już powyższych wymagań. Zawiadomienie to powinno być złożone w terminie siedmiu dni od wprowadzenia tych zmian.

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 519140470

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście