Przedterminowa spłata kredytu hipotecznego w odniesieniu do nowelizacji ustawy MDM z 2015 roku

Wcześniejsza spłata kredytu a nowelizacja ustawy mdm

03.02.2020 r.

 

Pan Kamil po lekturze mojego artykułu, chcąc się upewnić, napisał do mnie tak:

 

"Jeżeli jest taka możliwość, to proszę o potwierdzenie właściwej interpretacji treści artykułu. Umowę o kredyt hipoteczny podpisałem w lipcu 2015, we wrześniu 2015 weszła nowelizacja, w lutym 2016 nastąpiło przeniesienie własności. Uważam, że w związku z tym przed upływem 5 lat (zastanawia mnie też od kiedy należy liczyć - od momentu podpisania umowy kredytowej czy przeniesienia własności) mogę nadpłacić kredyt w kwocie wyższej niż dofinansowanie MDM bez obawy konieczności zwrotu części tej dopłaty."

 

Interpretacja Pana Kamila jest oczywiście prawidłowa.

 

Jeśli umowa kredytu hipotecznego Mieszkanie dla Młodych została zawarta przed wejściem w życie nowelizacji ustawy MDM, tj. przed dniem 01.09.2015 r., można taki kredyt nadpłacić w dowolnej kwocie  lub spłacić całkowicie bez ryzyka utraty dofinansowania.

Dla umów MDM zawartych przed 01.09.2015r. nadal obowiązują ograniczenia w zakresie sprzedaży czy najmu nieruchomości przez 5 lat i ten okres liczymy od daty aktu notarialnego przeniesienia własności.

 

Jeśli Pan Kamil spłaciłby całkowicie kredyt przed upływem ustawowych 5 lat od aktu to jedynie bank Pana Kamila przekazałby weksel do dalszego przechowywania bezpośrednio do BGK  [do czasu upływu pełnych 8 lat od aktu notarialnego].

 

"Art. 2. Do umów kredytu zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie stosuje się przepisu art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą."

Źródło: Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi [Dz.U. 2015 poz. 1194]

 

Nowelizacja MDM wprowadziła bowiem ograniczenie [art. 14, ustęp 1, punkt 5]:

 

"W przypadku gdy nabywca w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60."

Źródło: Ustawa z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, TEKST JEDNOLITY [Dz.U. 2013 poz. 1304]

 

Gdyby Pan Kamil podpisał umowę kredytową po 01.09.2015 roku to ograniczenie w zakresie wcześniejszej spłaty kredytu w kwocie nie większej niż udzielone dofinansowanie obowiązywałoby go przez okres 5 lat i okres ten byłby liczony od daty aktu notarialnego, a nie daty umowy kredytowej.

 

Podsumowując, data umowy kredytowej MDM (przed czy od 01.09.2015r.) decyduje o tym, czy jest czy nie ma ograniczenia w zakresie wcześniejszej spłaty. Jeśli jednak ograniczenie Ciebie dotyczy (umowa zawarta po wejściu w życie nowelizacji) to okres 5 lat jest liczony od daty aktu notarialnego.

 

Bożena Myszczyszyn - Ekspert Kredytowy

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 607212013

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście