Ile zapłacisz za wnioski o wpis w księdze wieczystej?

Opłaty sądowe wpis do księgi wieczystej

 

21.06.2020 r.

 

Kwestie opłat sądowych reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398].

 

Poniżej lista podstawowych opłat, głównie w sprawach wieczystoksięgowych, z jakimi możesz się spotkać. Te z nich, które są wymogiem umowy kredytu hipotecznego są kalkulowane przez bank w kosztach kredytu hipotecznego, pomimo, że wnoszone są na rachunek sądu. Tak jest np. z opłatą za wpis hipoteki.

 

[1] Opłata sądowa za założenie księgi wieczystej 100 zł [od 21.08.2019].

 

Jeśli wniosek o założenie księgi wieczystej jest w treści aktu notarialnego opłatę pobiera notariusz.

Jeśli samodzielnie składasz wniosek o założenie księgi wieczystej kupujesz znaki opłaty sądowej za 100 zł i naklejasz na wniosek sądowy o założenie KW przed złożeniem w biurze podawczym sądu. Z taką sytuacją możesz mieć do czynienia, jeśli kupujesz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego bez założonej KW. Pamiętaj jednak, że z wnioskiem o założenie KW nierozerwalnie będzie związany wniosek o wpis własności na Twoją rzecz, więc to nie koniec opłat. 

 

[2] Wpis prawa własności – opłata sądowa 200 zł.

 

Analogicznie jak przy założeniu KW, jeśli w treści aktu notarialnego jest wniosek o wpis prawa własności to opłatę pobiera notariusz.

 

Jeśli sam składasz wniosek o założenie KW to w tym samym wniosku jest żądanie wpisu prawa własności. Za wpis własności zapłacisz 200 zł w znakach opłaty sądowej.
Łącznie więc przy wniosku o założenie KW i wniosku o wpis własności powinieneś kupić znaki opłaty sądowej za 300 zł.

 

[3] Opłata sądowa za wpis udziału w prawie własności - nie mniej niż 100 zł.

 

[4] Wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności – opłata sądowa 150 zł niezależnie od liczby udziałów

 

[5] Za sprostowanie działu I-O zapłacisz 100 zł.

 

Wniosek o sprostowanie działu I-O (oznaczenie nieruchomości) możesz złożyć w treści aktu notarialnego przeniesienia własności lub na druku sądowym. Księga wieczysta może wymagać sprostowania w sytuacji np. zmiany numeracji działki, zmiany sposobu użytkowania działki z niezabudowanej na zabudowaną, ujawnienie adresu nieruchomości.

 

[6] Zmiana w dziale II księgi wieczystej – opłata sądowa 100 zł.

 

Możesz zmienić nazwisko, a to wymaga aktualizacji działu II księgi wieczystej. Za taką zmianę zapłacisz 100 zł.

 

[7] Wpis hipoteki – opłata sądowa 200 zł.

 

Jeśli hipotekę ustanawiasz w treści aktu notarialnego opłatę pobierze notariusz.

Jeśli sam składasz wniosek o wpis hipoteki na podstawie dokumentów przygotowanych przez bank, kupujesz znaki opłaty sądowej za 200 zł.

W przypadku hipoteki łącznej również wnosisz tylko jedną opłatę 200 zł. 

 

[8] Wykreślenie hipoteki – opłata sądowa 100 zł.

 

Jeśli wniosek dotyczy wykreślenia dwóch lub większej ilości hipotek to za każdą z nich płacisz oddzielnie 100 zł.

Przykładowo, w księdze wieczystej widnieje hipoteka zwykła i kaucyjna. Wniosek o wykreślenie obu hipotek będzie kosztował 200 zł.

 

[9] Opłata sądowa za zmianę treści hipoteki 150 zł

 

Zmiany treści hipoteki dokonuje się na podstawie zaświadczenia banku. Możesz z taką sytuacją spotkać się, gdy podwyższasz aneksem kwotę kredytu lub gdy bierzesz drugi kredyt i bank chce zabezpieczyć jedną hipoteką dwie wierzytelności.

 

[10] Wpis roszczenia o przeniesienie hipoteki na miejsce opróżnione – opłata sądowa 150 zł.

 

Z takim wymogiem banku możesz mieć do czynienia w sytuacji, gdy kupujesz nieruchomość i część środków idzie na spłatę kredytu zbywcy. Jeśli kredyt zbywcy był zabezpieczony jedną hipoteką kaucyjną albo hipoteką umowną wg zasad obowiązujących od 20.02.2011 to powstaje opróżnione miejsce hipoteczne.

 

Twój bank może wymagać złożenia wraz z wnioskiem o wpis hipoteki wniosku o wpis roszczenia o przeniesienie nowej hipoteki na miejsce opróżnione.

 

Możliwe też, że bank zaakceptuje Twoje oświadczenie, że nie będziesz korzystał z prawa do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

 

Dodatkowym wymogiem przy wniosku o wpis takiego roszczenia jest złożenie przez Ciebie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie hipoteki w miejsce opróżnione w obecności notariusza (podpis notarialnie poświadczony).

 

[11] Opłata sądowa za wykreślenie roszczenia o opłatę przekształceniową.

 

Zgodnie z art. 7 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów od wniosku sądowego o wykreślenie roszczenia o opłatę przekształceniową zapłacisz:

  • 250,00 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,
  • 75,00 zł w pozostałych przypadkach.

 

Roszczenie jest wpisywane z urzędu do księgi wieczystej, ale o wykreślenie tego roszczenia musisz zadbać sam.

 

 

[12] Opłata sądowa za odpis zwykły księgi wieczystej.

 

Sytuacje, gdzie jesteś zmuszony uzyskać odpis księgi wieczystej są bardzo rzadkie. Najczęściej wystarcza sprawdzenie KW w przeglądarce ksiąg wieczystych, a to robisz za darmo. Wystarczy, że znasz numer księgi wieczystej.

Jeśli jednak musisz do banku dostarczyć odpis KW to zawsze jest to ODPIS ZWYKŁY.
 

Za odpis zwykły KW pobierany w wersji papierowej w sądzie zapłacisz 30 zł.

Za odpis zwykły KW pobierany ON-LINE w wersji elektronicznej zapłacisz 20 zł. Taki odpis ma moc dokumentu urzędowego.

 

 

[13] Zmiana opłat kancelaryjnych

 

Od 21.08.2019 zmieniła się również wysokość opłat kancelaryjnych. Za każde rozpoczęte 10 stron wydanego odpisu (np. odpisu aktu notarialnego), wypisu lub wyciągu dokumentów zapłacisz 20 zł, zamiast dotychczasowych 6 zł za każdą stronę.

 

 

W miejscu, gdzie piszę o wniesieniu opłat w formie zakupu znaków opłaty sądowej możesz też oczywiście wnieść opłatę w formie przelewu na odpowiedni rachunek sądu.

 

 

Autor wpisu

Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 607212013

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście