Całkowity Koszt Kredytu

Całkowity koszt kredytu oznacza wszystkie koszty związane z zaciągnięciem kredytu. Są to przede wszystkim:

  • Prowizje - Prowizja za przyznanie kredytu pobierana jest po wypłaceniu kredytu i może zostać doliczona do pierwszej raty lub skredytowana, czyli rozłożona na raty.
  • Odsetki - Bank podaje oprocentowanie w skali roku. Nominalnie nie może być ono wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej ustalanej przez NBP.
  • Ubezpieczenia - Zabezpieczają one przede wszystkim bank. Zakres ochrony bywa bardzo zróżnicowany. Najczęściej towarzystwo ubezpieczeniowe, w zamian za otrzymaną składkę, zobowiązuje się spłacić pozostały dług w razie śmierci, trwałego kalectwa lub niezdolności do pracy kredytobiorcy.
  • Inne opłaty

Jeżeli kredyt podlega ustawie o kredycie konsumenckim, to sposób obliczania całkowitego koszty kredytu zawiera ustawa o kredycie konsumenckim. Należy jednak pamiętać, że wyłącza ona z całkowitego kosztu kredytu:

  • koszty, które kredytobiorca ponosi w związku z niewykonaniem swoich zobowiązań wynikających z umowy o kredyt konsumencki,
  • koszty ponoszone w związku z nabyciem rzeczy lub usługi niezależnie od tego, czy nabycie następuje z wykorzystaniem kredytu,
  • koszty prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty oraz kosztów przelewów i wpłat na ten rachunek, chyba że konsument nie ma prawa wyboru podmiotu prowadzącego rachunek, a koszty te przekraczają koszty dla rachunków oszczędnościowych stosowane przez podmiot prowadzący rachunek,
  • koszty ustanowienia, zmiany oraz związanych z wygaśnięciem zabezpieczeń,
  • ubezpieczenia, z wyjątkiem kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu - wraz z oprocentowaniem i pozostałymi kosztami - na wypadek śmierci, inwalidztwa, choroby lub bezrobocia konsumenta,
  • koszty wynikające ze zmiany kursów walut.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 799117117

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście