Wakacje Kredytowe kredyt hipoteczny a MDM

Kredytobiorcy mają wątpliwości dotyczące wpływu WAKACJI KREDYTOWYCH na kredyty MDM i okres 5 lat ograniczeń. 

 

Poniżej zamieszczam odpowiedź BGK z dnia 19.07.2022 r.:

 

"Zawieszenie wykonania umowy, które może przysługiwać na mocy Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. 2022, poz. 1488) tj. zawieszenia obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorcy są zobowiązani na podstawie zawartej umowy o kredyt hipoteczny nie powoduje konieczności zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

Korzystanie z tzw. wakacji kredytowych nie powoduje również wydłużenia 5 letniego okresu opisanego w art. 14 ustawy MDM, ponieważ nie odnosi się on do okresu kredytowania, a do okresu 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania."

 

 

Pytanie, które zadałam sformułowałam następująco:

 

"Dzień dobry,

29 lipca 2022 wchodzi w życie ustawa dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, Dz.U. 2022 poz. 1488. Dotyczy ona m.in. tzw. Wakacji Kredytowych.

 Artykuł 73 ustęp 11 mówi:

„Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.”

 

PYTANIE

Czy dla kredytów MDM udzielonych na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ulega w związku z tym wydłużeniu okres 5 lat opisany w art. 14.1.?

 

Art. 14. 1. W przypadku gdy nabywca w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania:

1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682),

2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,

3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

– część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 

Autor wpisu:

Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań
W: Ekspertka.pl
T: 607-212-013 | [email protected]

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 607212013

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście