Słownik

Denominowany kredyt

Kredyt denominowany to kredyt walutowy spłacany w złotówkach. W domyśle chodzi o fakt denominawania określonego zadłużenia w walucie obcej (np. w EURO) pomimo jego faktycznej spłaty w złotych polskich.

Znajdź eksperta w swoim mieście