Słownik

Hipoteka kaucyjna

Hipoteka kaucyjna to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, które służy zabezpieczeniu roszczeń wierzyciela w stosunku do dłużnika. Hipoteka kaucyjna jest wpisana  w IV dziale księgi wieczystej danej nieruchomości. Hipoteka kaucyjna zabezpiecza wierzytelności o kwocie trudnej do jednoznacznego zdefiniowania. We wpisie podana jest tylko maksymalna kwota odpowiedzialności rzeczowej dłużnika, czyli wierzytelności, jaką może wyegzekwować wierzyciel.

Hipoteka kaucyjna to rodzaj hipoteki, który zabezpiecza wierzytelności o kwocie niezdefiniowanej. Przy hipotece kaucyjnej oznaczało się jedynie maksymalną kwotę do wysokości której wierzyciel ma prawo domagać się zaspokojenia z danej nieruchomości.

Od 20 lutego 2011 r. hipotekę kaucyjną oraz hipotekę zwykłą (zabezpieczającą wirzytelność o kwocie zdefiniowanej) zastąpiła jedna hipoteka umowna. Jej konstrukcja jest zbliżona do hipoteki kaucyjnej, niemniej zabezpiecza ona wierzytelności zarówno o wysokości ustalonej jak i nieustalonej. Nie można już zatem ustanowić hipoteki kaucyjnej, natomiast nadal w mocy są hipoteki kaucyjne ustanowione przed 20 lutego 2011 r.

W przypadku gdyby wysokość wierzytelności została dokładnie ustalona, jest możliwość zmiany hipoteki kaucyjnej na zwykłą.

Znajdź eksperta w swoim mieście