Słownik

Akt notarialny

Jest to forma dokumentu urzędowego. Zwykle jest potwierdzeniem danej czynności prawnej. Akt notarialny jest sporządzany, jeżeli tak stanowi przepis prawa, lub jeśli taka jest wola stron.
Akt notarialny zostaje stworzony przez notariusza, i podpisany przez niego oraz przez strony umowy w jego obecności. Akt notarialny zawsze pozostaje u notariusza, strony mogą otrzymać od notariusza jedynie odpisy aktu notarialnego.

Ustawa o notariacie reguluje dokładnie elementy, z których akt notarialny koniecznie musi się składać. Są to: data i miejsce sporządzenia aktu; imię, nazwisko i siedziba kancelarii notariusza; imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie (a także dane ich przedstawicieli lub pełnomocników i innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu); oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty; stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany; podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu oraz podpis notariusza. Na żądanie stron w akcie notarialnym mogą być także zawarte fakty i istotne okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu.

Znajdź eksperta w swoim mieście