Słownik

Nieruchomość

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Dokumentem stwierdzającym wyodrębnienie nieruchomości jest prawo własności. Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Wyróżnia się kilka rodzajów nieruchomości:

  • Nieruchomości gruntowe, które dzielą się na grunty rolne i nierolne. Nieruchomości rolne są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Nieruchomość gruntowa może składać się z kilku działek niesąsiadujących ze sobą, ale wpisanych w jednej księdze wieczystej.

 

  • Nieruchomości budynkowe to z kolei budynki trwale związane z danym gruntem, ale niestanowiące jego części składowej. Nieruchomość budynkowa jest odrębną rzeczą, odrębnym przedmiotem własności. Pojęcie nieruchomości budynkowej ma zastosowanie w przypadku użytkowania wieczystego, gdy grunt na którym został wzniesiony budynek należy np. do jednostki samorządu terytorialnego albo Skarbu Państwa.

 

  • Nieruchomości lokalowe to natomiast nieruchomości stanowiące odrębny przedmiot własności, wyodręniony z nieruchomości budynkowej lub gruntowej. Najprostszy przykład nieruchomości lokalowych to mieszkania wyodrębnione w bloku mieszkalnym. Każda nieruchomość lokalowa ma własną księgę wieczystą. Grunt na którym stoi blok, oraz części z których korzysta każdy mieszkaniec (np. korytarze) stanowią nieruchomość wspólną, której przymusowymi współwłaścicielami są właściciele poszczególnych lokali.

 

Znajdź eksperta w swoim mieście