Słownik

Poręczenie kredytu

Poręcznie  kredytu to  umowa, w której poręczyciel zobowiązuje się spełnić świadczenie na rzecz wierzyciela (banku) w przypadku nie wykonania zobowiązania przez kredytobiorcę (dłużnika). Banki stosują poręczenie przy kredytach hipotecznych bardzo rzadko. Decydują się na taki wymóg w przypadkach, kiedy mają wątpliwości co do stabilności dochodu kredytobiorcy (np.  nieuregulowany stosunek do służby wojskowej) lub co do skutecznego ustanowienia docelowego zabezpieczenia kredytu, czyli do momentu prawomocnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Znajdź eksperta w swoim mieście