Słownik

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę to dokument urzędowy zawierający zgodę na prowadzenie prac budowlanych na danej działce. Pozwolenie na budowę wystawiane jest przez wydział architektury w Starostwie Powiatowym odpowiednim dla miejsca inwestycji.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Poza danymi osobowymi wnioskodawcy należy w nich podać m.in. dane zamierzenia inwestycyjnego (działka ewidencyjna, obręb, adres) oraz cel zamierzenia budowlanego.
Do wniosku konieczne jest dołączenie czterech egzemplarzy projektu budowlanego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a jeśli wymagane - także m.in. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno - budowlanej, czy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Znajdź eksperta w swoim mieście