Czy spadkobierca może sprawdzić historię kredytową spadkodawcy?

Dane dotyczące historii kredytowej osoby zmarłej są objęte tajemnicą bankową.

Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo bankowe, informacje stanowiące tajemnicę bankową mogą być udzielone sądowi w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym.

BIK może również udzielić informacji bezpośrednio spadkobiercy, jeśli ten przedstawi następujące dokumenty:

- akt zgonu spadkodawcy

- postanowienie sądu stwierdzające nabycie przez niego spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza*

- pisemny podpisany wniosek o udzielenie informacji zawierający dane identyfikacyjne zmarłego (imię/imiona, nazwisko, ostatni adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu)

należy przedstawić oryginał dokumentu lub kopię poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście lub drogą korespondencyjną w Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK.

Skontaktuj się z tym ekspertem

Zadzwoń: 792080712

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście