OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO SPRAWDZONYDORADCA.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie SPRAWDZONYDORADCA.PL który zamieszcza profile doradców finansowych i kredytowych wraz z informacjami o nich.

II. DEFINICJE

 1. Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego
serwisu" sformułowania oznaczają:
 2. Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, materiały obejmujące w szczególności informacje o doradcach, artykuły oraz formularze kontaktu Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.
 3. Zasoby są generowane przez doradców posiadających profile i serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści tych materiałów
 4. Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 1. Dostęp do części zasobów serwisu, nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
 2. Zaleca się używanie następujących przeglądarek do korzystania z serwisu:
- MS Internet Explorer, wersje od 5.0,
- Firefox od 1.0.
Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
 3. Zapewnia się Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 6. Materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93).
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
 8. Serwis nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.
 2. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym z doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej, doborze najlepszej formy inwestowania wolnych środków finansowych oraz atrakcyjnych ofert ubezpieczeniowych, a także w celu marketingowym, statystycznym i archiwizacyjnym.
 3. Serwis nie przetrzymuje danych osobowych użytkowników, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy. Dane Użytkownika trafiają bezpośrednio do doradcy, do którego zgłasza się Użytkownik.
 4. Dane pozyskane w inny sposób trafiają do doradców zgromadzonych w serwisie i nie są przetrzymywane.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość do doradcy, do którego się zgłoszono.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW serwisu.
 3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować e-mail [email protected]
 5. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 6. W wypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.

IV. PLIKI COOCKIES

 1. Informacje na temat plików coockies zostały zamieszczone w Polityce Prywatności.