OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO SPRAWDZONYEKSPERT.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie SPRAWDZONYEKSPERT.PL który zamieszcza profile doradców finansowych i kredytowych wraz z informacjami o nich.

II. DEFINICJE

 1. Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego
serwisu" sformułowania oznaczają:
 2. Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, materiały obejmujące w szczególności informacje o ekspertach, artykuły oraz formularze kontaktu Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.
 3. Zasoby są generowane przez ekspertów posiadających profile i serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści tych materiałów
 4. Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 1. Dostęp do części zasobów serwisu, nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
 2. Zaleca się używanie następujących przeglądarek do korzystania z serwisu:
- MS Internet Explorer, wersje od 5.0,
- Firefox od 1.0.
Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
 3. Zapewnia się Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 6. Materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93).
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
 8. Serwis nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.
 2. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym z doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej, doborze najlepszej formy inwestowania wolnych środków finansowych oraz atrakcyjnych ofert ubezpieczeniowych, a także w celu marketingowym, statystycznym i archiwizacyjnym.
 3. Serwis nie przetrzymuje danych osobowych użytkowników, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy. Dane Użytkownika trafiają bezpośrednio do doradcy, do którego zgłasza się Użytkownik.
 4. Dane pozyskane w inny sposób trafiają do doradców zgromadzonych w serwisie i nie są przetrzymywane.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość do doradcy, do którego się zgłoszono.
 7. Dane osobowe zebrane za pomocą formularza dostępnego w zakładce „Kontakt” są przetwarzane w zgodzie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: „RODO”).
 8. Administratorem ww. danych osobowych jest Spółka Sprawdzony Ekspert Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Urbanowskiej 5/3 (kod pocztowy: 60-646).
 9. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  • w celu ustosunkowania się do treści zawartej w formularzu, tj. w celu kontaktowym – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług,
  • w celach marketingowych - na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług Spółki,
  • w celu podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia określonego rodzaju umowy (np. umowy kredytu) z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia takich działań,
  • w celu wypełnienia przez Administratora Danych obowiązków prawnych spoczywających na Spółce w związku z koniecznością przechowywania dokumentów przez okresy wynikające z przepisów prawa,
  • w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora Danych, w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych,
  • w celu rozpatrywania Państwa potencjalnych reklamacji oraz dochodzenia lub obrony praw przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami,
 10. Podane dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa (jak np. Urząd Skarbowy, Policja, ZUS) lub - na podstawie odrębnej zgody, osoby, której one dotyczą – podmiotom powiązanym z Administratorem Danych kapitałowo. Dane mogą być także przekazywane partnerom biznesowym Administratora Danych, z którymi Administrator Danych współpracuje, jak np. podmioty dostarczające usługi informatyczne.
 11. Dane osobowe przechowywane będą do czasu ustosunkowania się przez Administratora Danych do treści komunikatu pozostawionego poprzez formularz kontaktowy, w tym do czasu niezbędnego do zrealizowania usługi, którą osoba wysyłająca formularz zamówi (wówczas do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa), a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody (np. w celach marketingowych) – do czasu jej wycofania. W innych sytuacjach, kiedy nie dojdzie do zamówienia żadnej usługi i nie będzie zachodziła inna podstawa przetwarzania danych, Spółka zastosuje wobec danych osobowych wewnętrzną procedurę usuwania danych zbędnych, przewidującą niszczenie danych o takim charakterze raz do roku.
 12. Mają Państwo – stosownie do sytuacji – prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych.
 14. Przysługuje Państwu ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie.
 15. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości skontaktowania się ze mną Administratora Danych w celu np. przedstawienia mi oferty produktowej lub skorzystania z usług Administratora Danych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW serwisu.
 3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować e-mail [email protected]
 5. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 6. W wypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.

IV. PLIKI COOCKIES

 1. Informacje na temat plików coockies zostały zamieszczone w Polityce Prywatności.