Słownik

Cesja

Cesja jest to przelew wierzytelności z danego źródła przez pierwotnego wierzyciela (tzw. zbywcę albo cedenta) na inny podmiot (nabywcę, cesjonariusza). Cesja może dotyczyć także wierzytelności, które jeszcze nie powstały, ale mogą powstać w przyszłości.

Podstawą do cesji jest umowa zawarta między cedentem a cesjonariuszem. Nie jest natomiast wymagana zgoda dłużnika na cesję. Dłużnik powinien być jednak o fakcie zawarcia umowy cesji poinformowany.

Często cesja praw z danej polisy ubezpieczeniowej jest warunkiem zaciągnięcia kredytu w banku (stanowi zabezpieczenie dla kredytodawcy). W przypadku kredytów hipotecznych banki zwykle żądają cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Jeśli zajdzie zdarzenie ubezpieczeniowe (np. pożar), świadczenie z towarzystwa ubezpieczeniowego zostanie przekazane bankowi, co wpłynie na spadek salda kredytu.

Innym popularnym zabiegiem stosowanym przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych jest cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Jeśli dojdzie do śmierci kredytobiorcy, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe z tego tytułu bankowi. W tej sposób kredyt jest spłacany w całości lub w części.

Z kolei w przypadku kredytów samochodowych obowiązkowym zabezpieczeniem jest cesja praw z polisy ubezpieczenia autocasco.

Znajdź eksperta w swoim mieście