Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Działalność funduszy inwestycyjnych w Polsce normuje, Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997r. o funduszach inwestycyjnych. Zawiera ona definicję pojęcia fundusz inwestycyjny. Zgodnie z nią, fundusz  jest osobą prawną, której przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych w określone w ustawie papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. Prawną podstawę działalności Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych stanowi zezwolenie na działalność, wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, sprawującą nadzór nad wszystkimi towarzystwami.

Ustawa przewiduje możliwość tworzenia czterech typów funduszy inwestycyjnych.

  • fundusze otwarte - posiadają zmienną liczbę uczestników oraz zmienną liczbę jednostek uczestnictwa reprezentujących jednakowe prawa majątkowe. Mogą zbywać jednostki udziałowe bez ograniczeń.
  • specjalistyczne fundusze otwarte - wzorowane są na funduszach otwartych z tym, że istnieje możliwość określenia w statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa; wyróżnikiem jest także powołanie organu kontrolnego Rady Inwestorów.
  • fundusze zamknięte - emitują certyfikaty depozytowe, które są przedmiotem obrotu giełdowego i nie podlegają odkupieniu przez fundusz Polityka inwestycyjna prowadzona przez te fundusze jest bardziej ryzykowana i swobodniejsza niż w przypadku funduszy otwartych; możliwe jest na przykład inwestowanie dodatkowo w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, waluty, transakcje terminowe oraz prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat.
  • fundusze mieszane - są odmianą funduszy zamkniętych; podstawową różnicą jest możliwość wykupienia certyfikatów na żądanie uczestnika


Według kryterium ryzyka fundusze można podzielić na:

 

  • fundusze akcji – inwestycja opiera się na kupowaniu akcji spółek dopuszczonych do obrotu publicznego. Polityka inwestycyjna funduszu może być bardziej lub mniej agresywna. Takie fundusze niosą z sobą wiele ryzyka. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, w czasie bessy zazwyczaj generują duże straty.
  • fundusze obligacji – są to najbezpieczniejsze fundusze. Inwestują one przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i władze samorządowe. Fundusz nie inwestuje w akcje. Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych długofalowym oszczędzaniem oraz nie akceptujących ryzyka związanego z zakupem akacji. Przynosi on stopę zwrotu trochę wyższą niż lokaty bankowe. Ryzyko funduszu obligacji rośnie jeżeli posiadamy dużo instrumentów o długim terminie do wykupu.
  • fundusze zrównoważone – są kompromisem pomiędzy funduszami akcyjnymi oraz funduszami obligacji. Celem jest stabilne i długoterminowe zwiększanie wartości aktywów poprzez ich aktywne inwestowanie w papiery wartościowe zarówno związane z podwyższonym ryzykiem jak i papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka.
  • fundusze stabilnego wzrostu  – inwestują głównie w obligacje i bony skarbowe. Niektóre fundusze tego typu maja także pewną część swoich aktywów w akcjach co zbliża je do funduszy zrównoważonych. Im więcej akcji w portfelu tym większych zysków można się spodziewać. Ryzyko lokowania w funduszu jest umiarkowane.
  • fundusze rynku pieniężnego – są one najbardziej bezpieczne. Zarządzający nimi inwestują w krótkoterminowe papiery wartościowe - bony skarbowe, obligacje mające do wygaśnięcia nie więcej niż rok, lub inne krótkoterminowe papiery wartościowe, takie jak bony komercyjne przedsiębiorstw i lokaty.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 609665660

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście