Łatwiejsza budowa domu - Nowelizacja prawa budowlanego

Brak po­zwo­le­ń na bu­do­wę domów jed­no­ro­dzin­nych, gdy ich bu­do­wa lub prze­bu­do­wa nie jest uciąż­li­wa dla są­sia­dów, szybsze wy­da­wa­nie zgody na użyt­ko­wa­nie – to najważniejsze elementy uchwa­lo­nej przez Sejm no­we­li­za­cji prawa bu­dow­la­ne­go.

Poniżej najważniejsze zmiany:

  • nowelizacja znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego - dotyczy to budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli kiedy dom nie jest uciążliwy dla sąsiadów. W takich przypadkach konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla budynku.
  • nowelizacja znosi obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu wody, energii, gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oraz oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takie uzgodnienia nadal będą konieczne). Spełnienie przez budynek warunków w zakresie podłączenia do mediów będzie weryfikowane na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych.
  • nowelizacja rozszerza katalog obiektów budowlanych, oddawanych do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Wśród nich znalazły się m.in.: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże do 5 stanowisk włącznie, obiekty magazynowe takie jak: chłodnie, hangary, wiaty, budynki kolejowe takie jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego, a także place składowe, postojowe i parkingi oraz stawy rybne.
  • nowelizacja wprowadza możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej.
  • nowelizacja likwiduje obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
  • nowelizacja zezwala, aby inwestor mógł rozpocząć roboty budowlane na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, gdy nie ma innych stron postępowania. Chodzi o sytuację, gdy inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę.
  • nowelizacja rozszerza katalog inwestycji realizowanych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę o m.in.: wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o pow. do 35 m2; przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 1 na każde 500 m2 pow. działki, parterowe budynki handlowe lub usługowe o pow. do 35 m2, przy czym liczba obiektów nie może być większa niż 1 na 1000 m2.
  • nowelizacja rozszerza zakres robót budowlanych, które nie będą wymagały pozwolenia na budowę o m.in.: remont obiektów budowlanych i ich przebudowę, remont i przebudowę urządzeń budowlanych, a także docieplenie budynków o wysokości do 25 m.

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 722263118

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście