Co to jest WIBOR?

Stawka WIBOR – czynniki wpływające na jej wysokość

Od kilku już lat dominuje w Polsce ustalanie oprocentowania dla kredytów hipotecznych udzielanych w polskim złotym jako sumę zmiennej stawki WIBOR oraz marży banku. Marża jest określana procentowo i najczęściej jest stała w całym okresie trwania umowy. Nie jest to zatem temat do jakiejś szerszej rozprawy. Inaczej jest z WIBOR-em. Wskaźnik ten jest zmienny i jego wysokość podlega codziennej wycenie. WIBOR jest ustalany w dni robocze o godzinie 11.00 na podstawie stóp zgłaszanych przez uczestników rynku, czyli przedstawicieli 13 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości. Organizatorem jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska, będące organizacją osób aktywnych zawodowo przy transakcjach na międzynarodowym i krajowym rynku pieniężno-walutowym. Inaczej mówiąc banki te określają wysokośc stopy procentowej, po której są w stanie pożyczyć innym podmiotom pieniądze na określony czas. Tak w skrócie wygląda techniczna strona określania wysokości WIBOR-u każdego dnia roboczego.

Najczęstsze powody za obniżeniem stóp procentowych

Jake są jednak czynniki, które wpływają na decyzje banków co w konsekwencji decyduje o wysokości WIBOR-u? Zastanówmy się zatem jakie są pierwotne przyczyny wpływające na wysokość istotnego z punktu widzenia kredytobiorcy czynnika.

Otóż bezpośrednim czynnikiem, który wpływa na wysokość WIBOR-u jest stopa referencyjna ustalana przez bank centralny a konkretnie przez Radę Polityki Pieniężnej. Stopa referencyjna wyraża rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku. Bony te są jednym z najważniejszych instrumentów międzybankowego rynku pieniężnego. Ułatwiają one zarządzanie codzienną płynnością bankom komercyjnym oraz pozwalają NBP na utrzymanie stóp procentowych na pożądanym poziomie. W ten sposób doszliśmy do sedna sprawy. Zatem czym się kieruje Rada Polityki Pieniężnej ustalając wysokość stopy referencyjnej?

Jak czytamy sprawozdania z posiedzeń rady to jako najczęstsze powody za obniżeniem stóp procentowych podaje się obawę o wzrot gospodarczy. Jeśli członkowie rady obserwują sygnały osłabienia koniunktury gospodarczej, decydują się obniżyć stopę referencyjną w celu pobudzenia gospodarki i zasilenia jej dodatkowym tańszym kapitałem. Z drugiej strony mamy czynnik hamujący obniżki stóp procentowych, czyli inflację. Im ceny dóbr są mniej stabilne rada stara się ograniczać tzw. presję inflacyjną podnoszeniem stóp procentowych. Widzimy więc, że na cenę naszego kredytu mają wpływ czynniki zewnętrzne zależne głównie od sytuacji gospodarczej oraz poziomu cen.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 667980329

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście