Kredytowanie prowizji w MDM

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli kredyt został udzielony przez instytucję kredytującą:

1) wyłącznie na zakup mieszkania;
2) w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4;
3) w walucie polskiej, a umowa kredytu nie uzależnia zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut;
4) na okres co najmniej 15 lat;
5) na podstawie umowy kredytu, której stroną jest nabywca.

Aczkolwiek zgodnie z art. 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej. W art. 6 ustawy określone zostały warunki jakie powinien spełniać kredyt mieszkaniowy w związku z udzieleniem którego może zostać przyznane dofinansowanie wkładu własnego ze środków Funduszu Dopłat. W zakresie odnoszącym się do wartości kredytu oraz celu kredytowania jedyne ograniczenia ustawy wskazane zostały w przepisach art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, formułujących:

  •  warunek udzielenia kredytu wyłącznie na zakup mieszkania,
  • warunek określający minimalną wartość udzielonego kredytu na poziomie co najmniej 50 proc. ceny zakupu mieszkania.

Wskazanie w art. 6 ust. 1 pkt 1 na zakup mieszkania, jako jedynego celu udzielenia kredytu, nie wyklucza możliwości objęcia kwotą udzielonego kredytu prowizji związanej z jego udzieleniem, jako wymaganego kosztu ponoszonego na rzecz instytucji kredytującej przez nabywcę w związku z zaciągnięciem zobowiązania kredytowego spełniającego warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy. Traktowanie takiego wydatku jako autonomicznego w stosunku do zakupu mieszkania, niezależnego celu kredytowania, byłoby nieuzasadnione.

Wprowadzenie ograniczenia odpowiadającego art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy miało na celu wyłącznie wykluczenie przypadków finansowania ze środków kredytu innych niż mieszkanie, dodatkowych celów inwestycyjnych o charakterze rzeczowym.

Należy jednak pamiętać, że każdy bank może inaczej potraktować treść ustawy i tak np. w Banku Pekao S.A nie ma możliwości skredytowania prowizji natomiast w Aliorbanku nie ma tego problemu, jeżeli tylko LTV nie przekroczy wymaganych 5%.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 785924976

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście