Jak obliczyć zwrot dopłaty MDM?

zwrot dopłaty MDM

20.08.2020 r.

Coraz częściej pytacie o kwestie zwrotu dofinansowania BGK przy kredytach MDM, więc czas wspólnie pochylić się nad ustawą i odświeżyć temat. Oczywiście Twój bank kredytujący powinien udzielić wyjaśnień, ale zdarza się, że bank odsyła do BGK, a BGK do Twojego banku.

 

Wpis zaktualizowany po uzyskaniu wyjaśnień z BGK 15.01.2021 r. 

 

Z czym najczęściej macie problem?

 

 1. W jaki sposób liczyć okres 5 lat? Liczyć co do dnia, pełne miesiące, czy może lata kalendarzowe?
   
 2. Jak obliczyć wysokość zwrotu dopłaty MDM?
   
 3. Kiedy zgłosić ten fakt do banku?
   
 4. Jaki jest termin na zwrot pieniędzy?
   
 5. Na jakie konto dokonać zwrotu?
   
 6. Co dalej z wekslem?

 

Punktem wyjścia ZAWSZE jest ustawa, czyli to co robisz na początek, otwierasz ustawę i czytasz co tam jest napisane.  Dokładnie chodzi o artykuł 14:

 

"Art. 14. 1. W przypadku gdy nabywca w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania:

1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682),

2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,

3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

– część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.

2. Wysokość zwrotu określa się na dzień wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Zwrot środków, o których mowa w ust. 1, dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej.

4. Nabywca jest obowiązany do pisemnego poinformowania instytucji kredytującej o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego wystąpienia.

5. Nabywca w terminie 60 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, wpłaca środki z tytułu zwrotu części finansowego wsparcia na rachunek instytucji kredytującej wskazany w tym celu w umowie kredytu.

6. Nabywca, który nie poinformował instytucji kredytującej o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu na rachunek instytucji kredytującej wskazany w tym celu w umowie kredytu kwoty, o której mowa w ust. 1, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia wystąpienia zdarzenia, z którym przepisy ustawy wiązały obowiązek złożenia stosownej informacji.”

 

Punkt dotyczący wcześniejszej spłaty kredytu dotyczy oczywiście umów zawartych po nowelizacji, czyli po 01.09.2015 r.

 

 

Jak liczyć okres 5 lat na zwrot dopłaty MDM?

 

 

Termin biegnie od daty aktu notarialnego nabycia nieruchomości, a więc początek 5-letniego okresu jest raczej jasny. Słowa w ustawie nie ma niestety, kiedy się kończy okres 5 lat, czy liczymy co do dnia, czy pełne miesiące kalendarzowe?

 

Zgodnie z wyjaśnieniami, które uzyskałam z BGK, miesiące liczymy co do dnia!

 

 

Jak obliczyć zwrot dopłaty MDM wg ustawowego wzoru?

 

 

Przykład Pani Agnieszki:

Akt notarialny nabycia 15 grudnia 2015 r.

 

Pierwszy miesiąc od aktu trwa od 15 grudnia 2015 r. do 14 stycznia 2016 r.

Gdyby Pani Agnieszka od razu po nabyciu sprzedała nieruchomość w pierwszym miesiącu to do zakończenia okresu 5 lat zostałoby 59 pełnych miesięcy.

 

Sześćdziesiąty miesiąc od aktu trwa od 15 listopada 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. i sprzedaż nieruchomości w ostatnim z 60 miesięcy nie powoduje już konieczności zwrotu dofinansowania.

 

Gdyby Pani Agnieszka sprzedała nieruchomość 15 listopada 2020 lub później to nie zwraca dofinansowania, bo w tym momencie już jest 0 pełnych miesięcy do zakończenia okresu 5 lat.

 

Pani Agnieszka planuje sprzedać nieruchomość we wrześniu 2020 r.

Przyjmijmy, że dofinansowanie BGK wyniosło 26.000 zł.

 

Jeśli Pani Agnieszka podpisałaby akt notarialny 14 września 2020 r. to zwraca dofinansowanie za trzy pełne miesiące, pozostające do końca okresu 5 lat.

 • Pierwszy miesiąc 15.09.2020 – 14.10.2020
 • Drugi miesiąc 15.10.2020 – 14.11.2020
 • Trzeci miesiąc 15.11.2020 – 14.12.2020 

 

Podstawiamy do ustawowego wzoru:

 

 26.000 zł x (3/60) = 1300 zł 

 

Gdyby Pani Agnieszka sprzedała mieszkanie 14 września 2020 r. musiałaby zwrócić kwotę 1300 zł z dofinansowania BGK.

 

 

Jeśli Pani Agnieszka podpisałaby akt notarialny w okresie od 15 września 2020 r. do 14 października 2020 to zwraca dofinansowanie za dwa pełne miesiące:

 • Pierwszy miesiąc 15.10.2020 – 14.11.2020
 • Drugi miesiąc 15.11.2020 – 14.12.2020 

 

 

Gdyby Pani Agnieszka podpisała akt notarialny w okresie od 15 października 2020 r. do 14 listopada 2020 to zwraca dofinansowanie za jeden pełny miesiąc:

 • 15.11.2020 – 14.12.2020 

 

Jeśli Pani Agnieszka podpisałaby akt notarialny w okresie od 15 listopada 2020 r. i później nie zwraca dofinansowania!  

 

 

 

Termin na poinformowanie banku o zwrocie dopłaty MDM

 

 

Musisz pisemnie poinformować Twój bank w terminie 30 dni od daty zdarzenia, czyli przykładowo podpisania aktu notarialnego sprzedaży mieszkania. Oczywiście powinieneś zachować dla siebie kopię pisma z potwierdzeniem przyjęcia przez bank.

 

Ze sprzedażą nieruchomości w większości przypadków będzie się również wiązała całkowita spłata kredytu Mieszkanie dla Młodych. Oba te zdarzenia powodują konieczność zwrotu części dofinansowania, ale oczywiście ważne jest to, które zdarzenie nastąpiło pierwsze.

 

Najlepiej sporządzić oddzielne pismo informujące w związku z jakim zdarzeniem następuje konieczność proporcjonalnego zwrotu dofinansowania BGK oraz w jakiej kwocie zobowiązujesz się zwrócić dopłatę MDM. Niezależnie od tego osobnym pismem zlecasz w banku całkowitą spłatę kredytu, gdy środki ze sprzedaży mają jednocześnie zamknąć Twój kredyt.

 

 

Termin na zwrot pieniędzy

 

 

Masz 60 dni na przelanie kwoty stanowiącej zwrot dofinansowania BGK. Termin liczysz od daty zdarzenia, zależnie od tego, które zdarzenie powodujące zwrot zaistniało jako pierwsze. 

 

Konto do zwrotu dofinansowania znajdziesz w umowie kredytowej.  Każda umowa kredytowa MDM zawiera zapisy dotyczące zobowiązań nabywcy i zasad zwrotu dofinansowania BGK.

 

 

Jak długo bank przechowuje weksel?

 

 

Weksel wraz z deklaracją wekslową zabezpiecza roszczenia BGK na wypadek, gdyby zaistniała konieczność zwrotu dofinansowania, a nie zrobiłbyś tego dobrowolnie.

 

Okres przechowywania weksla wynosi 8 lat, czyli 5 lat od aktu nabycia plus 3 lata na dochodzenie roszczeń.

 

Niektóre umowy kredytowe precyzują, że Weksel zwracany jest Nabywcy po upływie trzech lat i 60 dni od upływu terminu wskazanego w art. 14 ust. 1 Ustawy, czyli wspomnianych wcześniej 5 lat od aktu nabycia.  

 

Twój weksel przechowuje bank kredytujący, ale w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu zostaje on przekazany do dalszego przechowywania przez BGK.

 

Jeśli przykładowo spłacisz całkowicie kredyt po 3 latach, rozliczysz się proporcjonalnie z dofinansowania, to i tak wydaje mi się, że nie otrzymasz weksla wcześniej i poczekasz osiem lat. Nigdzie bowiem nie trafiłam na zapisy skracające okres przechowywania weksla.

 

Możliwe też, że nie otrzymasz zwrotu weksla, jeśli w deklaracji wekslowej wyraziłeś zgodę na komisyjne jego zniszczenie przez bank

 

 

Autor wpisu

Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań
W: Ekspertka.pl
T: 607-212-013 | [email protected]

 

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 607212013

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście