MDM, zgon nabywcy przed upływem 5 lat. Czy spadkobierców dotyczą ograniczenia?

MDM zgon nabywcy a spadkobiercy

26.11.2020 r.

Czy w sytuacji śmierci NABYWCY, który nabył mieszkanie korzystając z kredytu z dofinansowaniem BGK (MDM) ograniczenia w zakresie zbycia nieruchomości lub wynajmu przez okres 5 lat dotyczą również SPADKOBIERCÓW? 

 

Czy spadkobiercy mogą zbyć nieruchomość przed upływem 5 lat od aktu notarialnego nabywcy w sytuacji, gdy nabywca zmarł bez konieczności zwrotu dofinansowania wkładu własnego?

 

 

Właśnie z takim problemem w 2019 roku zwrócili się do mnie Klienci.   

W tej konkretnej sprawie:

[1] Nabywca dokonał całkowitej spłaty kredytu MDM (umowa podpisana przed nowelizacją).

[2] Weksel został odesłany przez bank kredytujący do BGK (nie minęło 8 lat).

[3] Ograniczenie 5 lat w zbyciu/najmie nieruchomości obowiązuje niezależnie od spłaty kredytu.

 

Stąd wynikała obawa spadkobierców, czy BGK będzie żądał zwrotu dofinansowania, jeśli oni jako spadkobiercy nabywcy dokonają sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat. Z uwagi na całkowitą spłatę kredytu MDM spadkobiercy nie uzyskali informacji  w banku kredytującym.

 

 

BGK zastrzega, że nie jest instytucją uprawnioną do wydawania opinii oraz interpretowania przepisów ustawy, ale uzyskałam następującą odpowiedź:

w odpowiedzi na przesłane pytanie Bank Gospodarstwa Krajowego uprzejmie informuje, że ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 604), nie reguluje kwestii związanych ze śmiercią nabywcy, dziedziczeniem jego praw i zobowiązań przez spadkobierców. W tym przypadku mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie.

Zdaniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ustawa odnosi się wyłącznie do nabywcy/nabywców przez co rozumieć należy obowiązek wyłącznie nabywców względem 5 letniego okresu, który przewiduje ustawa.”

Takie samo stanowisko potwierdziło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju:

„Warunki, których spełnienie uprawnia do uzyskania dofinansowania wkładu własnego, a także ograniczenia określone w art. 14 odnoszą się do nabywcy. Zgodnie z ustawą, określenie nabywca oznacza oboje małżonków, osobę samotnie wychowującą dziecko lub osobę niepozostającą w związku małżeńskim, uzyskujące finansowe wsparcie na zasadach określonych w ustawie. Za moment decydujący o staniu się nabywcą można więc uznać moment uzyskania finansowego wsparcia. Spełnienie przez nabywcę warunków uprawniających do uzyskania dofinansowania wkładu własnego jest weryfikowane przez bank kredytujący na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu. Faktycznie i formalnie dofinansowanie to uzyskuje nabywca.

W świetle przepisów ustawy, uzyskanie statusu nabywcy możliwe jest jedynie w trybie art. 2 pkt 1 i art. 4 ustawy. Spadkobierca wchodzi jedynie w prawa i obowiązki nabywcy wynikające z umowy kredytu, nie stając się tym samym nabywcą w sposób automatyczny. Fakt wstąpienia w prawa i obowiązki z tego tytułu nie ma więc wpływu na uprzednio zawartą umowę kredytu i udzielone dofinansowanie wkładu własnego. Nie stanowi także podstawy do uznania, że spadkobierca stał się nabywcą. Tym samym nie ma podstaw, aby musiał spełniać warunki, jakie musiał spełniać nabywca, aby uzyskać dofinansowanie. Nie podlega także wpisaniu do ewidencji nabywców, prowadzonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, nie podlega także ograniczeniom określonym w art. 14 ustawy.”

 

Autor wpisu

Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań
W: Ekspertka.pl
T: 607-212-013 | [email protected]

 

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 607212013

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście