Rządowy program rodzina na swoim

Rządowy program Rodzina na Swoim polegał na dopłatach do odsetek do kredytów na zakup mieszkania.

 
O dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych mogły ubiegać się:
a) małżonkowie, którzy złożą wniosek o udzielenie kredytu preferencyjnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 35 lat - obydwoje lub młodszy ze współmałżonków,
b) osoba samotnie wychowującą przynajmniej jedno:
- małoletnie dziecko,
- dziecko bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny,
- dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach,
bez względu na wiek osoby ubiegającej się o kredyt,
c) osoba niepozostająca w związku małżeńskim - inna, niż w pkt b (tzw. singiel), która złoży wniosek o udzielenie kredytu preferencyjnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat.

Nieruchomość przedstawiona do finansowania kredytem z dopłatą w rządowym programie Rodzina na Swoim musiała spełniać następujące warunki:
a) powierzchnia użytkowa nieruchomości nie może przekraczać:

  • 140m2 dla domu jednorodzinnego
  • 75 m2 dla lokalu nabywanego przez małżeństwo lub osobę samotnie wychowującą dziecko
  • 50 m2 dla lokalu nabywanego przez singla

b) cena nabycia/koszt budowy, wskazana w odpowiedniej umowie zobowiązującej /kosztorysie, nie może przekroczyć wartości iloczynu powierzchni użytkowej lokalu lub domu jednorodzinnego i maksymalnego wskaźnika kosztu obowiązującego w lokalizacji nieruchomości, na dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu preferencyjnego z dopłatami.

Wskaźnik kosztu - iloczyn średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązujących dla gminy, na terenie której położona jest nieruchomość przedstawiona do finansowania kredytem i współczynnika równego 1,0 dla nieruchomości z rynku pierwotnego lub 0,8 dla nieruchomości z rynku wtórnego.
 

Program rządowy Rodzina na Swoim obowiązywał do końca 2012 roku.

 

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 500280218

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście